نامه کمپین " نە بە اعدام جوانان کورد" به نماینده سازمان ملل در هولیر

ماشین اعدام رژیم ایران دوبارە بە جان جوانان ملت کورد افتادە و در ادامە‌ی این اقدام ضد بشری مقرر گردیدە کە طی ساعات آیندە منصور آروند دیگر جوان کورد بە دار آویختە شود

 

نمایندەی محترم سازمان ملل در هولیر (اربیل) جناب سوکول کوندی

 کمپین " نە بە اعدام جوانان کورد" روز پنجشنبە ٣١/١٠/٢٠١٣ در راستای محکوم کردن موج جدید اعدام جوانان کورد در مقابل ساختمان سازمان ملل در هولیر، اقدام بە برگزاری تجمعی اعتراضی نمود و شما هم بە نسبت درخواست این کمپین پاسخ مثبت دادە و قول مساعد در انعکاس مطالبات ما بە مثابە خواستهای مردم کردستان ایران بە مقامهای ارشد خود را دادید. در همین رابطە و جهت اطلاع شما، ماشین اعدام رژیم ایران دوبارە بە جان جوانان ملت کورد افتادە و در ادامە‌ی این اقدام ضد بشری مقرر گردیدە کە طی ساعات آیندە منصور آروند دیگر جوان کورد بە دار آویختە شود. بە این خاطر کمپین "نە بە اعدام جوانان کورد" با توجهە بە کنوانسیون حقوق بشر، وظیفەی شما می‌داند کە بدون اتلاف وقت نسبت بە این تصمیم دولتمردان رژیم ایران واکنش نشان دادە و در جهت توقف آن نهایت تلاشتان را انجام دهید. باتشکر

کمپین " نە بە اعدام جوانان کورد" ١ نوامبر٢٠١٣

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.