کارگران شهرداری تبریز در مقابل ساختمان فرمانداری تجمع كردند