توافق هسته ای و بررسی دیدگاهها

سخنرانان : مروا ، جهانگیر لقایی ، دلیر کردستانی ، کیانوش توکلی، باریش ، پیروز و ...

توافق هسته ای و بررسی دیدگاهها در اپوزیسیون ایران


افرادی که در اتاق فرهنگ گفتگو به این موضوع پرداختند:

مروا ، جهانگیر لقایی ، دلیر کردستانی ، کیانوش توکلی، باریش ،  پیروز و ...

انتشار از: