گزارش نادر عصاره به کنفرانس وحدت چپ

آقای نادر عصاره یکی از مسئولین پیشبرد پروژه وحدت چپ، گزارش مبسوطی از چگونگی پیشرفت کارها و مباحث مطروحه و طرحهای پیش رو به کنفرانس ارائه داد.
چگونگی سازماندهی مسائل نظری و بحث پیرامون آنها یکی از مهمترین مسائل مورد اشاره در گزارش است
انتشار از: