سخنرانی آقای احسان دهکردی

آقای احسان دهکردی اولین سخنران پانل اول کنفرانس بود.
ایشان در سخنرانی خود، نقطه نظراتشان را درباره مسائل موضوع بحث با شرکت کنندگان در کنفرانس در میان گذاشت.
انتشار از: