سخنرانی آقای منوچهر مقصودنیا در کنفرانس وحدت چپ

آقای منوچهر مقصودنیا چهارمین و آخرین سخنران کنفرانس وحدت چپ در پانل اول بود.
آقای مقصودنیا دیدگاههای خود را در زمینه مسائل مورد بحث برای حاضرین در کنفرانس تشریح کرد.
.
انتشار از: