اظهار نظرات شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت چپ

در پایان پانل اول کنفرانس، تعدادی از حاضرین به اظهار نظر در مورد مسائل مطروحه از سوی سخنرانان و نقد آنها پرداختند.
در این بخش نظرات سخنرانان به چالش کشیده شد.
انتشار از: