سخنرانی بهزاد کریمی در کنفرانس وحد چپ

آقای بهزاد کریمی اولین سخنران پانل دوم کنفرانس بود که نقطه نظرات خود را درباره جایگاه چپ در ایران و لزوم وحدت آن ارائه داد.
وی در سخنان خود بر لزوم یک برنامه چپ و اصل حزبیت برای چپ تاکید کرد.
انتشار از: