سخنرانی آقای رسول آذرنوش در کنفرانس وحدت جپ

آقای رسول آذرنوش از فعالین منفرد چپ دومین سخنران پانل دوم بود که در مورد درک از برنامه و لزوم طرح عمده ترین مسائل جامعه و پیشنهادات برای حل آنها صحبت کرد.
وی در صحبتهای خود مبانی لازم برای ارائه برنامه را تشریح کرد.
وی در ادامه به دمکراسی و درک از آن پرداخت.
انتشار از: