سخنرانی آقای مهدی فتاپور در کنفرانس وحدت چپ

آقای فتاپور سومین سخنران این بخش از کنفرانس بود.
وی بر فرهنگ رایج در چپ اشاره کرده و سپس به مبانی نظری چپ پرداخت.
وی در ادامه همچنین به مسائلی که در اروپا مطرح است مانند محیط زیست و جهانی شدن پرداخته و به لزوم طرح مسائل ایران در میان چپ تاکید کرد.
انتشار از: