پرسش و پاسخ از سخنرانان و جواب به پرسشها

در پایان پانل سوم وقتی برای پرسش های حاضرین از سخنرانان اختصاص یافت که تعدی از حاضرین سوالات خود را مطرح کردند و سپس سخنرانان به پاسخگویی به سوالات پرداختند
بخش: 
انتشار از: