بخش دوم اظهار نظرات پانل سوم کنفرانس وحدت چپ

در دور دوم اظهار نظرات پانل سوم کنفرانس نیز حاضرین به ارائه نظرات خود و نقد و بررسی نظرات سخنرانان پرداخند.
با انجام این بخش از اظهار نظرات، پانل سوم کنفرانس نیز پایان یافت.
انتشار از: