در نشست خبری اژه ای مطرح شد : در کشور ما هیچ فردی به دلیل داشتن یک تفکر و یا یک دین بازداشت نخواهد شد