اتاق فرهنگ گفتگو: در باره «بهار عربی و انقلاب 57 تفاوت ها و شباهات ها»

سخنرانان : کیانوش توکلی ، مانی ، جهانگیر لقایی ،فرید ، دلیر کردستانی و.......
منبع: 
ایران گلوبال
انتشار از: