نهراسيد گوسفند عزيز!

بر اساس گزارش رسمي ؛
بهترين سال ، سال جاري بود
پر تحرک ، پر از نشاط و شتاب،
مثل خرکيف و خرسواري بود 

بر اساس گزارش رسمي ؛           زندگي خوب و شاد و آرام است
... نهراسيد گوسفند عزيز!            گرگ هم مثل بره ها رام است

بر اساس گزارش رسمي ؛             بهترين سال ، سال جاري بود
پر تحرک ، پر از نشاط و شتاب،       مثل خرکيف و خرسواري بود

بر اساس گزارش رسمي ؛                 روزنامه زياد و آزاد است
شايد هم از زيادي آزادي  ،               چند تا روزنامه مازاد است

شايد احساس مي شود گاهي              پرخوري مي کنند مطبوعات
رو به روي لباس شخصي ها ،             قلدري مي کنند مطبوعات

بر اساس گزارش رسمي ؛                 دشمنان بي شعور و نادانند
بيست و سي را چرا نمي بينند؟              ايرنا را چرا نمي خوانند؟

تا ببينند کارها خوب است ،             تا بخوانند وضع مطلوب است
ملت آزاد و راضي و خندان ،         دولت از هر لحاظ محبوب است

بر اساس گزارش رسمي ؛        هيچ کس ، هيچ وقت ، هيچ نگفت
نه صداي گلوله اي برخاست ،     نه کسي روي خاک در خون خفت

بر اساس گزارش رسمي ؛               عده اي ناگهان يهو مُردند!
عده اي نيز ناگهان خود را           بي خودي پشت ميله ها بردند!

بر اساس گزارش رسمي ؛                گم شده خط فقر در ايران
شايعات است فقر و بيکاري ،            شايعاتي که عده اي نادان

بي جهت پخش مي کنند آنرا            تا بگويند زندگي سخت است
ما که تکذيب مي کنيم از بيخ!     هرکه تکذيب کرد خوشبخت است

بر اساس گزارش رسمي ؛                  مُرد بيکاري ، تورم مُرد
چند موجود زنده را اما ،                موشک ما به آسمان ها برد

بر اساس گزارش رسمي ؛            علم و آزادي و رفاه اينجاست
غير ما ، در تمام کشورها ،           از فساد و گرسنگي غوغاست

در اروپا به ويژه آمريکا ،             مردم از فقر لخت و عريانند!
بي خبر از ستاد يارانه ،               چيزي از خوشه ها نمي دانند

بر اساس گزارش رسمي ؛          غرب در حال سرنگون شدن است
دولت مقتدر ، فقط ماييم ،                دولت ما چراغ اين چمن است

بر اساس گزارش رسمي ؛               گاو پروار مش حسن خوب است
علف و کسب و کار ، پربار است ،      جنس چيني زياد و مرغوب است

بر اساس گزارش رسمي ؛                    چين و روسيه اهل اسلامند
در ميان تمام کشورها ،                     اين دو از هر لحاظ خوشنامند

بر اساس گزارش رسمي ؛              چاوز از بيخ و بن مسلمان است
سندش را نشان نداده ولي ،              سندش هست گرچه پنهان است!

بر اساس گزارش رسمي ؛             همه خوشحال و خنده رو هستند
عده اي ناگزير مي خندند ،                     عده اي ناگزير سرمستند

خنده دار است روزگار آري ،             خنده دار است حال و روز همه
مشت سنگين روزگار مگر ،                     بزند ناگهان به پوز همه

سر به راه و مطيع و جان سختيم ،                بر اساس گزارش رسمي
زندگي مي کنيم و خوشبختيم ،                 بر اساس گزارش رسمي !!!

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.