پیشنهاد به جنبش چپ برای ایجاد دیالوگ با هدف *اتحاد عمل* برای ایجاد جبهه‌ سوم انقلابی ضد جنگ
16.02.2012 - 17:08

با پوزش از همهٔ خوانندگان غلطهای املایی زیادی در متن موجود میباشد که بر من و بیماریم میبخشند

حتی نام خود نیز به اشتباه نوشته شده است.امید دارم مفهوم اصلی‌ را توانسته باشم برسانم.

باریش جلال 

ضرورت ایجاد اتحاد عمل نیروهای انقلابی‌ و سرنگونی خواه بیش از هر زمان محسوس است.تلاشهایی برای ایجاد چنین دیالوگ‌هایی‌ هر چند قابل تقدیر ،اما

ناموفق من را وا داشت تا پیرامون ایجاد این جریان فکری نکاتی‌ را مطرح نمایم.

 با توجه به فعالیتهای اخیر فراخوانها ،گردهماییها(اجلاس‌های استکهلم،پاریس،کلن،واشنگتن،..) نیروهای اکثرا راست بدون مشخص کردن پرینسیبهای همکاری و اعتلافها صرفاً با آگاهی از احتمال وقوع شورشهای انقلابی‌ مردم ایران و ترس از انقلاب ، با هدفهای ایجاد مانع برای ساخت آلترناتیو حقیقی متشکل توسط نیروهای دموکرات و سرنگونی خواه واقعی#

 با به سخره گرفتن چنین تلاش مبرم و حیاتی‌ ,معرفی‌ چهره‌های بی‌ ضرر به عنوان نمایندگان مردم ایران یا بی‌ ضرر کردن آنها در تعهد در اعتلافها)،-هدایت بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور به همکاری نیروهایی از درون رژیم برای ساخت آلترناتیو به منظور عبور از بحران‌های ساختاری داخلی‌ و خارجی‌ . این اقدامات از ساهها پیش با ارسال نومایندگان ویژه با عناوین مختلفی‌ از جمله گفتگو با بخشهایی از اپوزیسیون راست ،سلطنت طلبان،اقدامات تبلیغی برای ساخت چهره‌های جدید قدیمی،... انجام شده بنابر این در مقابل چنین تحرکات جنبش چپ چه میبایست انجام دهد؟جز ایجاد فراخوان برای ایجاد دیالوگ برای ایجاد جبهه‌ متحد؟ یا حد اقل ایجاد اتحاد عمل انقلابی‌؟

 با توجه به شکستهای مکرر این چنین تلاشهایی با آسیب شناسی‌ موانع موجود از جمله آنها ،سکتاریسم موجود در اکثر سازمانهای چپ ،پراکندگی آنها و ... چه باید کرد؟ چه نیرویی‌ میتواند در این مقطع حساس اقدام به ایجاد مرکز هماهنگی و دعوت سایر نیروها باشد؟آیا می‌بایست ابتدا این مرکز را ساخت؟ چه کیفییتهایی را می‌بایست چنین مرکزی داشته باشد؟چه پروسه‌ای باید طی‌ شود تا به این هدف در اسرع وقت رسید ؟ایجاد چنین دیالوگ‌های حیاتی در شرایط دمکراتیک در تمامی رسانهای موجود اولین گام اساسیست، سپس نقطه نظرات مطرح شده و مجموع انها راهکار مناسبیست .این فراخوانها می‌بایست عمومی به شیوه کاملا شفاف،با اداره‌ای شورایی و بدون پیش شرط, شامل همهٔ نیروهای سرنگونی خواه را شود .به نظرم میزبانی چنین جریانی را تنها بخشی از نیروهای چپ انقلابی و سرنگونی خواه با سابقهٔ روشن مبارزاتی و مستقل ( حد مقدور غیر متحزب در سازمانهای سراسری) و متشکل در این زمینهٔ خاص را میتوانند بر عهده بگیرند.سپس در فراخوان، اصلی‌ترین ویژگیها و پرینسیبها را مدّ نظر قرار دهند، به عنوان نمونه با مشخص کردن این ویژگیهای مشخص میتوان اصلی‌ترین این نیروها را حول حوش جریان ائتلاف یا اتحاد عمل سوق داد برای این منظور پیشنهادهای من برای مشخص کردن این پرینسیبها عبارتند

 در وحلهٔ کنونی با خواست تشدید تحریمها و درخواست تغییر هدف این تحریمها توسط جامعه جهانی‌ این کارزار را بر علیه رژیم جومهوری اسلامی تبدیل کرد(واضح است که تحریم کنندگان با هدف آشکار تسلیم سران رژیم برای سازش را بارها بیان کردند،در این مقطع می‌بایست اهداف دیگری همچون رعایت کامل به تمامی کنوانسیونهای هوقوق بشر،آزادی زندانیان سیاسی،انتخابات آزاد زیر نظر مجامع بین‌المللی،مجازات بین‌المللی مسببین جنایتکاران جنگی علیه بشرییت،.... اضافه گردد.ازدعوتتمامی نیروهای سرنگونی خواه جمهوری خواه، دموکرات و سکولار بدون استثنا.

 ارائه پرینسیب و موضع گیری مشخص ضدّ جنگی و جنگ افروزان در قالب رژیم جمهوری اسلامی جنگ افروز ومیلیتاریسم جهانی‌ و قدرتهای جهانی‌ (طبیعیست که آن بخش از نیروهایی که به بهانهٔ دفاع از میهن در تقابل تجاوز خارجی‌ به ساخت پروژهٔ دفاع مقدس از جنگ میهنی تن‌ به رذالت همسنگری با رژیم میدهند جایی‌ نخواهند داشت .به نظرم حتی در صورت وقوع احتمالی‌ جنگ این جنگ نه جنگ

 (*نیروهای سرنگونی طلب ،انقلابی‌ نه جنگ مردم ایران است

 برابری طلبان کامل,نیروهای شرکت کننده متشکل از افراد و سازمانهایی باشند که اعتقاد کامل به برابری طلبی را دارا باشند یعنی‌ شرکت کنندگان باید آن بخش از نیروهایی که راهکارهای مشخصی‌ در تقابل مطالبات تمامی جنبشهای موجود ‌اعم ازجنبشهای,. کارگران،زنان،ملی‌،صنفی،دموکراتیک،بدون اولویت دادن به هر یک از آنها را می‌بایست شامل شوند.

 بدیهیست که نیروهای شرکت کننده با اعتقاد کامل داشتن به این موضوع که این اتحاد عمل نه در جهت ساخت آلترناتیو رژیم که صرفاً برای ایجاد مرکزی واقعی یا جبهه‌ سوم در حمایت مادی و معنوی از شورشها،اعتصابات، ،جنبشهای انقلابی‌ در شرف وقوع انجام میگیرد و بس

 من اعتقاد کامل دارم که با اولویت قرار دادن چنین پرینسیبهایی و اقدام عملی‌ برای به فعل در آوردن این آرزوی دیرین ازادیخوهان، وظیفهٔ انسانیمان و مسوللیتمان را به نحو درستی‌ انجام خواهیم داد.

 حرکت زمان به نفع نیروهای چپ و انقلابی‌ نیست با آگاهی به همین موضوع من به تمامی فعیالین مستقل سیاسی و چپ و تمامی‌ احزاب و سازمانها در پیشبرد این حرکت درخواست یاری مینمایم با دامن زدن به این موضوع در راستای رشد و تحقق‌ این فکر کوشا باشیم.

 این پیشنهاد میزبانی را مشخصا به شورای استکهلم و نمایندگان آن ارائه دادم به دلیل اینکه مشخصا اجلاس مشخصی‌ در همان شهر انجام شده و شورایی مستقل با عملکرد موفق نسبی‌ را در تجربهٔ کاری خود را دارا میباشد.لازم به ذکر است که در سایر نقاط جهان با این ویژه گیها تشکیلاتهایی حتما موجود میباشد که من اطلاعی ندارم آنها را نیز به همکاری در این زمینه دعوت مینمایم.

 

باریش جلال زاده

 

فعال سیاسی مستقل

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما