کتيبه داريوش و محوطه باستاني بيستون در حصار نایلون !