بیمار شدن زندانیان بر اثر نوشیدن آب آلوده در زندان