تا حالا اين هفت تیر کش های عمامه بسر را ديده اید ؟‏