بیانیە کمپین حمایت از حقوق کودکان "شین ئاوێ "

با پیش قدمی اتحادیە ملی دانشجویان کورد کمپینی در راستای حمایت از حقوق کودکان شین ئاوێ با شعار کودکان شین ئاوێ فریاد دردهای یک ملت" طی پرس کنفرانسی چارت کاری خود را در روز ١٢ فوریە ٢٠١٤ اعلام کرد :

در روز ١٥ آذر ١٣٩١ برابر با ٥ دسامبر ٢٠١٢ کلاس  درس مقطع چهارم ابتدای مدرسە روستای شین ئاوێ در پیرانشهر در شرق کوردستان دچار آتش سوزی شد 

دلیل اصلی این آتش سوزی غیرە استاندار بودن سیستم گرمایشی مدرسە بود در این صانحە دو نفر از دانش آموزان بە اسم های سیران یگانە و سارینا رسول زادە بە دلیل درصد زیاد سوختی فوت کردند و ١٢ دانش آموز دیگر نیز از ١٠ تا ٤٥ درصد دچار سوختگی شدەاند کە در این میان آمنە اسماعیل پور بە دلیل شدت سوختگی حتی تا حال نیز جانش در خطر قرار دارد .
پس از رویداد فاجعە مدرسە شین ئاوێ این رویداد تاثیرات بسیار زیادی بر مردم این روستا و دانش آموزان مصیبت دیدە داشتە است جدا از این مسئلە دانش آموزانی کە میزان سوختگی آنها از ١٠% بیشتر است نیازمند یک سری عمل ترمیمی و زیبای هستند طبق گفتە منابع مطلع هزینە این عملها بالغ بر ٢ میلیون دلار است. جدا از این مسائل حق و حقوق معنوی  کودکان مصیبت دیدە  بە طور کلی نادیدە گرفتە شدە است 
دلایل اعلام کمپین حمایت از کودکان شین ئاوێ بە شرح زیر است :
یک:آنچە جای پرسش است چنین رویدادهای تنها در مناطق جغرافیای ملتهای ایرانی روی میدهد آیا چنین رودیدادها بە دلیل سیاستهای نیست کە اساس توسعە و امکانات را بر پایە نیات امنیتی قرار دادە اند؟ مشخص است این نوع سیاست   در ٨ دهە گذشتە این سیاست  توسط دولتهای مرکزی در ایران  اعمال شدە است .
دوم:جا بسی تاسف است کە بعد از گذشت بالغ بر یک سال هیچ بخشنامەی از طرف وزارتخانە مربوط صادر نشدە است انتظار میرفت در دو مورد مشخص دستورالعمل شفاف از طرف دفتر ریاست جمهوری یا وزارتخانەهای مربوط صادر شود این موارد عبارتند از :
١:صادر کردن  یک بخشنامە از طرف دفتر ریاست جمهوری یا وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در مورد پرداخت کلیە هزینەهای درمانی دانش آموزان مصیبت دیدە 
٢: صادر کردن دستورالعملهای در زمینە  حقوق معنوی و حقوق مادی کودکان مصیبت دیدە در رویداد شین ئاباوێ آنچە مشخص است هیچ دستور العمل مشخصی از طرف ارگانها مربوط صادر نشدە است 
کمپین حمایت از حقوق کودکان شین ئاوێ در نظر دارد از طریق مجموعەای از فعالیتهای مدنی کە در ضمیمە بیانیە بە آن اشارە شدە است اهداف زیر را پیگیری نماید:
١: مطلع کردن خانوادە دانش آموزان مصیبت دیدە از حقوق کودکان این خانوارها
٢:حمایت رسانەی از این کودکان در راستای اعمال فشار برای اقدام زود هنگام وزارتخانەهای مربوط برای احقاق حقوق این کودکان 
٣: مطلع کردن افکار عمومی جامعە کوردستان در مورد نقض حقوق کودکان کوردستان در زمینە امکانات آموزشی در شرق کوردستان 
٤:جمع آوری کمکهای مادی برای کودکان مصیبت دیدە جهت کمک بە درمان کودکانی کە نیازمند عملهای ترمیمی و زیبای هستند 
کمپین حمایت از حقوق کودکان شین ئاوێ 
١٢/٠٢/٢٠١٢
 
ضمیمیە بیانیە 
برنامە فعالیتهای کمپین حمایت از حقوق کودکان شین ئاوێ 
در چارت زیر بە  مجموعەای از برنامەها اشارە شدە است کە ٥٠%  از کارهای اولیە آن انجام شدە است :
١: برگزار کردن یک پرس کنفرانس در تاریخ ١٢ فوریە ٢٠١٤ در هتل چوارچرا
٢: برگزاری یک سمینار علمی _حقوق در مورد فاجعە  شین ئاوێ در تاریخ ٢٠ فوریە ٢٠١٤ در سالن سمینار کتابخانە عمومی زیتون 
٣:برگزاری یک نمایشگاە عکس از فاجعە شین ئاوێ در تاریخ ٢٢ فوریە لغات ٢٤ فوریە در سالن نیاندتاڵ 
٤: برگزاری یک شب شعر در مرکز فرهنگی ئاڵا در تاریخ ٢٧ فوریە ٢٠١٣ از ساعت ٣ عصر 
٥: نمایش یک فلیم دکمینتاری در مورد فاجعە شین ئاوێ در تاریخ ٥ مارس ٢٠١٤ 
٦: برگزاری یک کنسرت موسیقی با حضور هنرمند ناسر رزاری در اوایل ماە مارس ٢٠١٤.....

٧: برگزاری کنسرت خیابانی در هەولێر  در اواسط ماە مارس

آرس فیسبوک کمپین : https://www.facebook.com/shinawe

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.