سیاست اعتدال و تعدیل دولت حسن روحانی!؟

روز هشتم ماە فوریە از طرف تشکیلات اسکنادیناوی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت، در شهر استکهلم مراسمی بە مناسبت تاسیس جنبش فدائی برگزار شد. در این مراسم کە با شرکت جمع قابل توجەای از دوستداران جنبش فدائی و تعدادی از احزاب ایرانی از جملە حزب تودە ایران و حزب دمکرات کردستان ایران برگزار شد.بهزاد کریمی سخنران دوم این مراسم بود، که حول دولت «اعتدال و امید» حسن روحانی و شکافتن زوایای گوناگون آن و تحولات در دورانهای مختلف ریاست جمهوریها سخنرانی خود را اختصاص داد

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.