نگرانی از سررسيد قسط 49 ميليون يورويي مترو / احتمال بیکاری 600 نفر از پرسنل واگن سازي