اینجا استان فارس است؛ شهرک صنعتی میان رود؛ قلب فقر و فلاکت!