مردم نيازمند ايران و ۳۰ هزار تن مواد غذایی هديه رهبر به دولت سوریه