به استقبال اول ماه مه بشتابيم!

روزجهانی کارگران را هرچە گستردە تر برگزار کنيم!
کسب حقوق کار مشروط به سازمان یافتگی و وجود فضای باز سیاسی است. برای باز شدن فضای سیاسی و استقرار دمکراسی کە خود شرط اصلی نهادینە کردن سازمان های کارگری در جامعە است، همبستگی با جنبش ها و احزاب ترقی خواە را افزایش دهید.

اول ماه مه (١١ اردیبهشت)، روز جهانی کارگران بزودی فرا می رسد. روز اول ماە مە، روز همبستگی کارگران در سطح ملی و بین المللی است. کارگران در اين روز در کشورهای مختلف فارغ از ملیت، نژاد، مذهب، رنگ و جنسیت، برنامه های جشن و شادمانی ترتیب می دهند، خواسته های خود را در تجمعات و راهپیمائی ها بیان می کنند، همبستگی شان را بە نمایش می گذارند و مطالبات شان را به گوش همگان می رسانند. روز جهانی کارگر در پرتو مبارزات کارگران در یک و نیم قرن گذشتە، جهانی شدە است.

در کشور ما نیز از ١١٠ سال پیش کە نخستین سندیکاها و سازمان های کارگری پاگرفتند، بر اثر مبارزات سازمان يافته کارگران، در مقاطعی دولت ها مجبور شدەاند روز کارگر را بە رسمیت بشناسند و حتی تعطیلی این روز را در قانون کار بگنجانند. در اثر مبارزات شورای متحدە مرکزی و حزب تودە ایران، اولین قانون کار ایران سرانجام در سال ١٣٢٥  بە تصویب رسید و روز اول ماه مه بە عنوان روز کارگر رسما جنبە قانونی بە خود گرفت. ولی از همان موقع نیز، دولت ها و کارفرمایان با آوردن عذر و بهانە کوشس می کردند مانع برگزاری روز کارگر توسط کارگران شوند. با این وجود اسناد متعددی کە از فعالیت ها و مبارزات کارگران و سازمان های کارگری بە جای ماندە، نشان می دهند کە حتی در دشوارترین دوران اختناق نیز کارگران روز کارگر را بە اشکال مقتضی برگزار کردەاند.

در سە سال اول پس از انقلاب روز کارگر در شهرهای مختلف کشور، بویژە در تهران و شهرهای بزرگ بە شکلی بسیار وسیع بە رغم فشار و حملات خشن باندهای وابستە بە حکومت با شکوە برگزار می شد. در تهران صدها هزار نفر در مراسم روز کارگر شرکت می کردند. از سال ٦١ بە بعد و پس از سرکوب سازمان های کارگری، حکومت برگزاری روز کارگر تنها توسط شوراها و انجمن های اسلامی را تحمل می کرد. کارگران بە ناگریز مراسم روز کارگر را بە شکل غیرعلنی برگزار می کردند و مطالبات شان را از مجاری محدود و مورد پيگرد حکومت يا از  رسانە های اپوزیسیون و رادیو تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور بە گوش جامعە می رساندند. در زمان خاتمی بە رغم اعتراض و مخالفت خانە کارگر با آزاد کردن فعالیت سندیکاها، دوبارە بە نهادهای سندیکایی مستقل اجازە دادە شد، تا روز کارگر را در سالن برگزار کنند و مطالباتشان را بطور علنی طرح نمایند. پس از روی کار آمدن احمدی نژاد سرکوب سندیکاها دوبارە از سر گرفتە شد.

کارگران و مزد بگیران!

روز کارگر، روز شماست، روز اول ماە مە ٩٣ را هرچە گستردە تر و متحدانە تر برگزار کنید. شما حق دارید مانند کارگران سایر کشورها در این روز به خيابان ها بيآئيد و مطالبات تان را به گوش دولت و کارفرمایان برسانيد. برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز، حق شما است. افزون بر آن روحانی پیش از انتخابات بە شما وعدە افزایش دستمزد متناسب با تورم و تامين آزادی فعالیت نهادهای مدنی و صنفی را دادە است. وزیر کار در برنامه خود بە شما وعدە آزاد گذاشتن فعالیت تشکل های کارگری، عدم دخالت در امور این تشکل ها، اجرای کنوانسیون های ٨٧ و ٩٨ و کنوانسیون های بنیادین مصوب سازمان بین المللی کار را دادە است.

خبرهای دريافتی حاکی از آن است که ارگان های امنيتی ـ اطلاعاتی با احضار تعدادی از فعالین تسکل های مستقل کارگری و تهدید آنان، قصد جلوگیری از انجام تظاهرات غیر دولتی در روز کارگر را داردند. قوه قضائيه برای عدەای از فعالین کارگری مستقل در آستانە روز جهانی بە دلیل پیگیری حق و حقوق کارگران، احکام زندان و بازداشت صادر کردە است.

وزير کار اخيرا تنها از گردانندگان تشکل های حکومتی دعوت به نشست کرده و به آن ها وعده  مشارکت در امور را دادە است. او هیچ کدام از تشکل های مستقل کارگری را به اين نشست دعوت نکرده بود. این برخورد علی ربیعی، نشان می دهد کە وی قصد ندارد حق تشکل مستقل را برای کارگران بپذیرد. 

کارگران و مزدبگيران!

نبايد در مقابل این زورگوئی ها و حق کشی ها سکوت کرد. در روز ١١ اردیبهشت امسال به اشکال مقتضی به اعتراض برخيزيد، خواهان افزایس واقعی دستمزد، بە رسمیت شناختن حق اعتصاب و فعالیت سندیکائی، اجرای بلادرنگ کنوانسیون های بنیادین کار، لغو تعدیلات بە عمل آمدە در قانون کار، شموليت دادن قانون کار به همه واحدهای توليدی، لغو قراردادهای اسارت بار موقت کار و متعهد شدن شرکت های پیمان کاری بە رعایت حقوق قانونی کارگر، آزادی زندانیان کارگر، آزادی رضا شهابی، شاهرخ زمانی، رسول بداغی و سایر زندانیان سیاسی شوید.

 کارگران و مزد بگیران!

شما می توانيد در سايه اتحاد و همبستگی، سازمان يابی، کسب و ارتقاء دانش اجتماعی و مبارزاتی، حمایت از فعالین کارگری و همکاری با ساير جنبش های اجتماعی، حقوق از دست رفتە تان را احیا کنید و سطح زندگی و منزلت اجتماعی تان را چنانچه شایستە شما باشد، بالا ببرید. کسب حقوق کار مشروط به  سازمان یافتگی و وجود فضای باز سیاسی است. برای باز شدن فضای سیاسی و استقرار دمکراسی کە خود شرط اصلی نهادینە کردن سازمان های کارگری در جامعە است، همبستگی با جنبش ها و احزاب ترقی خواە را افزایش دهید.

کارگران و مزد بگیران!

شما می توانید با تشکیل کمیته های اول ماه مه، جشن امسال را هرچه گسترده تر برگزار کنید و اجازه ندهید که  تنها تشکل های دولتی میداندار تجلیل از روز همبستگی کارگران باشند. هرچه برگزاری مراسم روز کارگر گسترده تر باشد، حکومت در مهار آن ناتوان تر خواهد بود و مطالبات شما بازتاب وسیعتری پیدا خواهد کرد. در هر کارخانه و مزرعه، در هر اداره و دانشگاه، در هر کوی و مکان جشن اول ماه مه را برگزار و نقشه حکومت را برای تبديل اول ماه مه به مناسبتی دولتی و محدود به تشکلهای وابسته کارگری، نقش برآب کنید.

 

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٢٨ فروردين ١٣٩٣ (١٧ آوريل ٢٠١٤)

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.