آمریکایی ها درس شان را بلد نیستند

آمریکا در دو جنگ جهانی با آلمان و ژاپن طرف شد. پس از اشغال آلمان، به دلیل برخورداری هم فرهنگی آمریکا و آلمان، هر دو طرف توانستند مشکلات را براحتی برطرف کنند و آلمان به کمک آمریکا ظرف یک دهه دوباره روی پای خود ایستاد.
ژاپن به دلیل فرهنگ خاص خود آماده بود که تا حد نابودی خویشتن در مقابل آمریکا بایستد. اما یک نکته مهم در فرهنگ ژاپنی اطاعت محض در حد اطاعت از خداوند از امپراطور بود.

 آمریکا در دو جنگ جهانی با آلمان و ژاپن طرف شد. پس از اشغال آلمان، به دلیل برخورداری هم فرهنگی آمریکا و آلمان، هر دو طرف توانستند مشکلات را براحتی برطرف کنند و آلمان به کمک آمریکا ظرف یک دهه دوباره روی پای خود ایستاد.

ژاپن به دلیل فرهنگ خاص خود آماده بود که تا حد نابودی خویشتن در مقابل آمریکا بایستد. اما یک نکته مهم در فرهنگ ژاپنی اطاعت محض در حد اطاعت از خداوند از امپراطور بود. آن هنگام که امپراطور فرمان پذیرش تسلیم بی قید و شرط را که خواسته آمریکا بود را صادر کرد، مردم جنگجو و بسیار بسته ی ژاپن به اطاعت از فرمان امپراطور در خیابانها به سینه دراز افتادند. در سایه این اطاعت و همکاری با آمریکا، ژاپن به زودی روی پای خود ایستاد.  
آمریکا با همین درسها بود که خیال کرد همیشه کشور مغلوب با آنها از در اطاعت و ملاطفت در خواهد آمد. از این رو با طرح های از پیش تعیین شده برای نوسازی عراق پس از اشغال به این کشور رفت. نظیر همین طرح را برای افغانستان نیز در دست داشت. اما در هر دو کشور بخش بزرگی از مردم اسیر فرهنگی هستند عقبمانده که بخاطر سوزاندن چند برگ قرآن تا بحال چند کشته داده اند و کشته اند در حالی که خود برای ادیان دیگر کوچکترین احترامی قائل نیستند و مجسمه بود را در افغانستان منفجر کردند و هزاران مسیحی در حال گریز از عراق هستند. اینان مردمانی هستند که به خود بمب می بندند و چنین مردمانی آنچه برای شان اهمیت ندارد پیشرفت و مدرنیته است.
آمریکا از این رویکرد مردمان کشورهای مغلوب یکه خورد و امروز با همین نگاه مردم ایران را تحلیل میکند. آمریکا میترسد که اگر بخشی از کشور را اشغال کنند مردم ما نیز مثل عراقی ها به خود بمب خواهند بست و دست به ترور خواهند زد. در کانال تاریخ  (HISTORY CHANEL)  تحلیلگران آمریکایی از چند میلیون بسیج یاد میکنند که برای جانبازی ایستاده اند.
اما تنها ما ایرانیان میدانیم که بسیجی و حزب اللهی امروز با سی سال قبل تفاوت دارد. امروز ما میدانیم که اگر جنگی بین دو کشور در بگیرد کمتر سرباز ایرانی در میدان باقی خواهد ماند. هیچ ارتشی  یا پاسدار و بسیجی و حزب اللهی حاضر نخواهد بود جانش را برای آخوند مفت خور بدهد. امروز اگر نظر آن شهادت طلبان جنگ ایران و عراق را بپرسید خواهند گفت که شرکت شان در آن جنگ بلاهت محض بوده. امروز اینها مشتی فرصت طلب هستند که بو میکشند ببینند که پول کجا خوابیده به آنطرف بخزند و اهل فداکاری و این حرفها نیستند.
آمریکا میتواند مثل آب خوردن مناطق نفت خیز و چاههای نفت ایران را اشغال کند و بنادر را هم ببندد و آب هم از آب تکان نخورد. وقتی پول نفت نرسد، رژیم خودش خشک شده و میافتد.  
ایمیل نویسنده: 
منبع: 
ایران گلوبال
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.