گزارش خسرو امیری درباره روند بحث‌های استراتژی سیاسی در گروه کار سیاسی

ویژه ایران گلوبال
خسرو امیریی عضو گروه کار سیاسی، توضیحاتی پیرامون روند کار و حد پیشرفتها در بحث‌های مربوط به استراتژی سیاسی ارائه داد.
منبع: 
ویژه ایران گلوبال
بخش: 
انتشار از: