سخنرانی احمد هاشمی: آیا چپ‌های اکولوژیست در وحدت چپ جای دارند؟

ویژه ایران گلوبال
احمد هاشمی ضمن معرفی خود به مثابه چپ اکولوژیست به تشریح این موضوع پرداخت که آیا چپ‌های اکولوژیست می توانند در پروژه وحدت چپ شرکت کنند؟ وی با ااره به اصول اعتقادی چپ اکولوژیست و حزب سبز، به بررسی تفاوتها و اشتراکات میان این نیروها پرداخت.
منبع: 
ویژه ایران گلوبال
بخش: 
انتشار از: