سخنرانی مهدی فتاپور درباره هدف، روش دستیابی و نیرو

ویژه ایران گلوبال
خسرو فتاپور مهمترین موارد اختلاف در میان چپ را اختلافات متدیک دانسته و به تشریح مسائل هدف و استراتژی و روشهای رسیدن به آنها پرداخت و گفت که ما حاصل فرهنگ سیاسی هستیم که در آن، خط مشی روشن و صریح است، گامهایش معین و هدفش مشخص است.
بخش: 
انتشار از: