سخنرانی پرویز نویدی: ما بخشی از چپ هستیم، چپ دمکرات!

ویژه ایران گلوبال
ما همانطور که برای سوسیالیسم مبارزه می‌کنیم، برای دمکراسی هم مبارزه می‌کنیم. ما سالهاست می‌گوییم که حزب ایدئولوژیک نیستیم.
اگر در گذشته مبانی ایدئولوژیک ما را به هم پیوند می‌داد، امروز مسائل سیاسی ما را به هم می‌پیوندد.
بخش: 
انتشار از: