بهروز خلیق: پس از فروپاشی اتحاد شوروی، امر دمکراسی در کانون تحولات قرار گرفت

ویژه ایران گلوبال
تحول دمکراتیک خواه ناخواه اشکال مناسب خود را می طلبد. اگر به تجارب کشورهایی که به دمکراسی پا گذاشته اند توجه شود، لزوما این نبوده که از طریق تحول اصلاح طلبانه بوده و یا تحول از طریق انقلابی
بخش: 
انتشار از: