فرهنگ گفتگو: تحریم یا شرکت،کدام پیروز شدو اکنون چه بایدکرد؟

سخنرانان : جهانگیر لقایی ، کیانوش توکلی (آغاز کننده بحث) ، کیومرث نویدی ، حمید حمیدی ، ف علا لذین . دلیر کردستانی و........

 
 
 
انتشار از: