گزارش تظاهرات در تهران و ایران امروز 27 دسامبر
27.12.2009 - 16:41

هدف امشب مردم در سراسر کشور مراکز صدا و سیمای رژیم شده است. صدای و سیمای سبز در انتظار مردم است.

جوانان در خيابان نواب سنگر بندي كرده اند

در حوالي پارك لاله 26 موتور مزدوران به آتش كشيده شد .

مزدوران نارنجكهاي ساچمه دار بين مردم پرتاب ميكنند تا تعداد هرچه بيشتري از مردم را مجروح كنند .

درگيري در بلوار كشاورز جريان دارد و مجروحان به بيمارستان ساسان منتقل ميشوند .

ارسال شده توسط daliranbibak در ۱۶:۱۸

شاهد عيني صحنه جنايت مزدوران

هموطني گفت : در وليعصر در جلوي چشم خودم ديدم كه به يك مرد شليك كردند و در لحظه همان جا شهيد شد.

بعد از مدتي هم يك دختر وپسري را كه داشتند شعار مي دادند با ماشين بهشون زدند و له شون كردند.

اين شاهد از ديدن اين صحنه شوك شده , و نتوانست در جزييات بيشتر از اين توضيح بدهد.

ارسال شده توسط daliranbibak در ۱۶:۰۸

تهران در آتش و دود حمله مردم به مزدوران رژيم

تمام چهار راههاي خيابان انقلاب و آزادي در تصرف مردم

گزارش يك هموطن كه سراسر تهران را چك كرده است تا ساعت 1510از ميدان امام حسين تا آزادي هيچ چهار راهي كه در تصرف مردم نباشد نيست .

مزدوران موتور سوار رژيم در برخي تقاطعها تلاش به متفرق كردن رژيم دارند .

در ميدان ولي عصر با تويوتاي ژاپني مردم را زير گرفتند منجمله يك زن را كه روي زمين افتاد و تكان نميخورد .

با پاترول سياه از روي بدنهاي مردم رد شدند .

مردم همديگر را به شركت هرچه گسترده تر در شام غريبان دعوت ميكنند و براي آن آماده ميشوند .

– ستارخان و شادمان و آزادي غوغا بود .آنقدر مردم در خيابان بودند كه مزدوران نميتوانستند كاري كنند . يك بسيجي جلوي مسجد شادمان كلت كشيد ولي مردم بهش حمله كردن كه 10-15 بسيجي باهم به داخل مسجد فرار كردند .

– زنان و دختران را وحشيانه ميزدند . چقدر خانمهاي چادري و سنتي در خيابان بودند و عليه رژيم شعار ميدادند .

– در خيابان ويلا يك وانت پر از نيروهاي بسيجي كه قصد حمله به جوانان داشت را با حمله متقابل آنها مواجه شد و همه فرار كردند و ماشين شان را جوانان آتش زدند .

– يك خودروي انتظامي در زير پل حافظ خلع سلاح شد و مزدوران پا به فرارگذاشتند

– در زير پل حافظ جوانها ماشين آتش نشاني را مصادره كردند و از بلندگوي آن شروع به شعار دادن كردند.

– در خيابان زرتشت مزدوران خودروهاي خود را از ترس جوانان مهاجم رها كرده و در رفتند و همه ماشينهايشان توسط بچه ها تخريب شد .

– در خيابان زرتشت و ولي عصر جوانها در دسته هاي چند صد نفره با مزدوران درگير هستند و 30 موتور سوار بسيجي را فراري دادند .

– در زير پل حافظ مردم يك مزدور بسيجي را خلع سلاح كرده و حسابي كتكش زدند و وقتي كه جليقه او را به هوا پرتاب ميكردند ، ماشينهاهم برايشان بوق ميزدند و همه شادي ميكردند .

– در خيابان سميه – فيشر آباد جمعيت زياد با شعار مرگ بر ديكتاتور تظاهرات كردند .

– آتش و دودي كه از ميدان آزادي به هوا بلند ميشود از دور هم قابل مشاهده است .

– درگيري در آرياشهر نيز جريان دارد .

ارسال شده توسط daliranbibak در ۱۳:۲۵

دود از كف آسفالتهاي تهران بلند ميشود

تهران – قيام عاشورا – گزارش گشت سواره يك هموطن

ساعت 1500 – كمي خلوت شده است . ولي هنوز ادامه دارد اين قيام بسا بزرگتر از قيامهاي بزرگ 57 است . هنوز ماشيني كه مردم در سر خيابان حافظ و كريمخان به آتش كشيدند درحال سوختن بود .

تمام خيابانها گوله به گوله آتش و دود است و از جسد موتورها و منابع زباله هنوز دود بلند ميشود .

بسيجي ها با آمبولانس تردد ميكردند واز آمبولانس بيرون ميريختند و مردم هم آنها را هو كرده و با آجر و سنگ ميريختند سرشان .

سمت نياوران نيز شلوغ است .

ارسال شده توسط daliranbibak در ۱۳:۱۴

توزيع نيروي سركوب در تهران

قيام عاشورا

ساعت 1430 يك هموطن گزارش كرد كه تعداد بسيار زيادي نيروي موتور سوار و پياده توسط رژيم درحال انتقال به ميدان رضايي ها هستند .

همچنين تعداد زيادي نيرو را رژيم در كوچه پس كوچه هاي ميدان آزادي مستقر كرده است تا مردمي كه به اين خيابان ها فرار ميكنند دستگير كنند

ارسال شده توسط daliranbibak در ۱۲:۲۴

آتش زدن يك خودروي انتظامي در پل چوبي

تهران – قيام عاشورا

ساعت 1330 يك خودروي ون انتظامي روي پل چوبي واژگون و به آتش كشيده شد .

ارسال شده توسط daliranbibak در ۱۱:۵۶

درعاشوراي 88 بخت از رژيم برگشت

شعار مردم اصفهان در قيام عاشورا كه در خيابانهاي سپه و انقلاب و حسين آباد درحاليكه با مزدوران درگيرند اينست : در عاشوراي 88 بخت از رژيم برگشت

ارسال شده توسط daliranbibak در ۱۱:۵۲

فتح ميدان ولي عصر

تهران – قيام عاشورا

ميدان ولي عصر تهران : عده زيادي مردم و ماموران زخمي شده اند . ميدان توسط مردم فتح شده ، چندين ون نيروي انتظامي در اين ميدان به آتش كشيده شده است .

ارسال شده توسط daliranbibak در ۱۱:۳۶

گسترش قيام به جنوب خيابان انقلاب

تهران- قيام عاشورا

تهران – دانشكده افسري – صداي تيراندازي از داخل دانشكده افسري شنيده شده است . اين دانشكده روبري بيت ولي فقيه است .

تظاهرات به جنوب تهران كشيده شده است . با شعار مرگ بر خامنه اي مردم با سنگ به انتظامي حمله كرده اند .

تظاهرات گسترده اي در ميدان بهارستان تهران جريان دارد .

ارسال شده توسط daliranbibak در ۱۱:۳۵

قيام از ميدان امام حسين تا آزادي عين قيام 57 است

تهران – قيام عاشورا

يك هموطن گزارش كرد كه اين قيام از قيام سي خرداد با شكوهتر است و حضور جمعيت از ميدان امام حسين تا انقلاب يادآور زمان قيام 57 است با اين تفاوت كه گاز اشك آور شديد و شليك و كتك بيرحمانه است وطوري مردم را ميزنند كه حتما ناقص شوند . ضمنا ديشب در جماران عكس خميني را آتش زدند

ارسال شده توسط daliranbibak در ۱۱:۳۵

از كار انداختن دور بينهاي كنترل ترافيك

تهران – قيام عاشورا – تجربه وهشياري

در خيابانهاي كشاورز و خوش مردم دوربينهاي كنترل ترافيك را از كار انداختند . و اين تجربه خوبي براي كاستن از كنترل رژيم بر تظاهرات است .

ارسال شده توسط daliranbibak در ۱۱:۲۱

تهران در آتش و خون ميسوزد

قيام عاشورا

يك هموطن : تهران در آتش و خون ميسوزد. ما در خيابان حافظ بسمت انقلاب و ولي عصر بوديم. جمعيت خيلي زياد است و مردم همه به سمت پليس حمله ميكند.

سر ولي عصر انقلاب يك نفر كه كشته شده بود روي دست ميبردند همانجا كه من بودم مردم حمله كردند و پليس ها را لباسشان را كندن و سلاحهايشان را گرفتند. و رفتند.

خيلي درگيري زياد است. ولي مردم كوتاه نميآيند. ما الان چون راهمان را بستند داريم ميرويم به ميدان ولي عصر .

ارسال شده توسط daliranbibak در ۱۱:۱۰

آتش زدن د وماشين پليس در ابتداي خيابان خوش

تهران – قيام عاشورا

سر خيابان خوش دو تا ماشين پليس را آتش زدند . صداي انفجار آنها از دور قابل شنيدن بود .

شعار مردم :

حسين حسين شعار ماست

شهادت افتخار ماست

مرگ بر ديكتاتور

زنداني سياسي آزاد بايد گردد

ارسال شده توسط daliranbibak در ۱۱:۰۸

در سر همه خيابانهاي منتهي به آزادي آتش روشن است

تهران - عاشورا

از ميدان امام حسين بسمت خيابان آزادي هستيم تمام سر خيابانها سطلهاي اشغال را آتش زدند و مردم همينطور به نيرويهاي انتظامي حمله ميكند. شدت درگيري خيلي زياد است .

ارسال شده توسط daliranbibak در ۱۱:۰۴

چند گزارش از قيام بزرگ عاشورا در ايران

اصفهان – در خيابان انقلاب جمعيت انبوهي شعار ميدهند و با مزدوران بسيج كه نوحه ميخوانند مقابله ميكنند . بسيجيها حمله كردند ولي حمله هم كارساز نبود و مردم آنها راعقب راندند .

مردم درست هنگامي كه گاز اشك آور زده ميشود ، براي جلوگيري از پراكنده شدن ، شعار ياحسين ميدهند

نجف آباد – مردم بشدت با مزدوران بسيجي درگير هستند

شيراز – در خيابان زند و سينما سعدي و پارامونت نزديك به بيست هزار نفر هستند وشعار ميدهند : رهبري كوتوله دمت رو بذار رو كولت . درگيري شديد توام با شليك هوايي و گاز اشك آور در جريان است .

شهر كرد – از مقابل ميدان انقلاب تا مصلي ساعات اول تظاهرات 7000 نفر شعار مرگ بر ديكتاتور و ماه محرم و خونه خامنه اي سرنگون – گاز اشك آور و هوايي شليك شده است . لباس شخصي ها و انتظامي ها مردم را بشدت ميزنند .

اميديه و ياسوج و گچساران – مردم با باندرول هاي قرمز شعار ميدهند .

ارسال شده توسط daliranbibak در ۱۰:۵۷

قيامي بزرگتر از سي خرداد 88 درجريان است

عاشورا

تهران – خيابان آزادي مملو از جمعيت است و مردم آتش روشن كرده اند و خيابان مملو از جمعيت است .

تهران – 12 موتور آتش زده شده در روي پل حافظ توسط يك هموطن مشاهده شده است.

تهران – درگيري در ميدان امام حسين ادامه دارد ومردم شعار ميدهند يا حجه ابن الحسن ريشه ظلم و بكن – ابوالفضل علمدار ديكتاتور رو برش دار – مردم با سنگ با مزدوران مقابله ميكنند. مردم سواره با بوق از مردم درگير حمايت ميكنند .

تهران – از پل چوبي به بعد جمعيت انبوه به سمت ميدان انقلاب در حركت است .

تهران – ساعت 1140 در بين دانشگاه هنر و چهار راه ولي عصر و چهار راه طالقاني مردم موضع گرفته اند و مزدوران موتور سوار ، به سمت هر موضعي كه حمله ميكنند ، در دو موضع ديگر تظاهرات و آتش زدن سطلهاي زباله شروع ميشود ، و جنگ و گريز ادامه دارد . شعار مرگ بر ديكتاتور مردم قطع نميشود

تهران – در ميدان آزادي تعداد زيادي خودروهاي وانت سياه رنگ رژيم مملو از مزدوران شهرستاني و روستايي مسلح به سلاحهاي بزرگ ( غير كمري يا كلت ) مشاهده شدند .

تهران- در ميدان انقلاب مزدوران رژيم مردم را به سمت جمالزاده متفرق كردند . مردم شعار ميدهند اين ماه ماه خونه خامنه اي سرنگونه

تهران – دانشجويان پلي تكنيك در مقابل خوابگاه خود با مزدوران درگير شده و زخمي شدند ولي هنوز درگيري ادامه دارد .

شعارهاي مردم : خامنه اي ميدونه بزودي سرنگونه – مرگ بر اين حكومت يزيدي – مرگ بر ديكتاتور – ايراني با غيرت حمايت حمايت

ارسال شده توسط daliranbibak در ۱۰:۰۷

سد چهار راه ولي عصر توسط مردم شكسته شد

تهران عاشورا 1150

يك هموطن گزارش كرد كه مردم راه را خودشان باز كردند و حركت خود را ادامه ميدهند

ارسال شده توسط daliranbibak در ۹:۵۴

شعار مرگ برخامنه اي قطع نميشود – چند گزارش كوتاه – عاشورا

تهران - كليه خيابانهاي شمال و جنوب خيابان آزادي صحنه درگيري است خيابانهاي سلسبيل – جيحون – بهبودي – شادمان . سطح درگيريها وحضور مردم به مراتب بالاتر از 30 خرداد است .

تهران – زير پل حافظ با كلت مزدوران به سمت مردم شليك ميكنند .

تهران – در خيابان ويلا مردم با آتش زدن سطلهاي زباله با مزدوران مقابله ميكنند .

تهران – خيابانهاي شهدا ، دماوند ، هفده شهريور ، نظام آباد غرق جمعيت كثير است . صحنه حضور مردم بسيار با شكوه است .

تهران – اتوبوسها صحنه تظاهرات است مردم از داخل اتوبوسها تظاهرات ميكنند .

تهران – بلوار كشاورز در تصرف مردم است . مردم با سنگ با مزدوران مقابله ميكنند .

تهران – خيابان انقلاب به سمت ميدان آزادي يك طرفه شده است تا مانع از رفتن مردم به سمت ميدان انقلاب شوند .

تهران – بسيجي ها فرار ميكنند. مردم بر سطلهاي زباله ميكوبند و آنها را به مبارزه ميطلبند.

تهران – پرواز هلي كوپتر بر فراز تهران مشاهده شده است .

تبريز – از چهار راه آبرسان و يكي از مساجد هسته هاي اوليه مردم در حال شكل گيري است .

اصفهان – ميدان انقلاب درگيري شديد است .گاز فلفل به سمت مردم شليك شد . جمعيت بالاي هزاران نفر است .

شعارها : مرگ بر خامنه اي ( قطع نميشود )- زنداني سياسي آزاد بايد گردد – مرگ بر ديكتاتور

ارسال شده توسط daliranbibak در ۹:۴۰

يك تماس از تهران- عاشورا

كنترل از دست رژيم خارج است و تلويزيون رژيم هنوز نتوانسته حتي يك صحنه از خيابانها را نشان بدهد .

ارسال شده توسط daliranbibak در ۹:۲۱

پياده روهاي انقلاب مملو از جمعيت – عدم امكان كنترل

تهران عاشورا

دو موتور روي پل حافظ به آتش كشيده شد

در ميدان فردوسي درگيري ادامه دارد

صداي بلندگوهاي رژيم عليرغم اينكه خيلي بلند است ولي صداي مردم بلند تر است

مردم با تاكتيك جنگ و گريز نيروهاي سركوب را كلافه ميكنند .

مردم با سنگ به مزدوران حمله ميكنند .

شعار : نترسين نترسين ماهمه باهم هستيم .

ارسال شده توسط daliranbibak در ۹:۱۴

مرگ بر خامنه اي – مرگ بر ديكتاتور –يزيد سرنگون است

تهران عاشورا – يك گزارش

پليس خيابان حافظ را بسته است . خيابان خارك در پارك دانشجو درگيري شديد جريان دارد . در چهار راه كالج رژيم مجبور به عقب نشيني شد. معترضين بسيار زيادند و صدها هزار نفرند

شعارهاي مردم مرگ بر خامنه اي – مرگ بر ديكتاتور –يزيد سرنگون است

ارسال شده توسط daliranbibak در ۹:۰۲

يك ايميل از ايران- تهران- عاشورا

با وجود حضور گسترده نيروي انتظامي در سطح شهر تهران، لحظه به لحظه بر جمعيت افزوده ميشود. مردم قصد متفرق شدن ندارند. با اينکه آنها را به قصد کشت کتک ميزنند

ارسال شده توسط daliranbibak در ۸:۵۶

نظريك هموطن از تهران – عاشورا ساعت 1130

درگيري و شدت آن 10 برابر 30 خرداد 88 است . وحشيانه مردم را ميزنند ، مردم هم موتورها را به آتش ميكشند.

ارسال شده توسط daliranbibak در ۸:۵۴

گاز اشك آور در ميدان امام حسين ساعت 1110

عاشورا تهران

مردمي كه ابتدا منتظر عبور هيئت عزاداري بودند و بعد به همراه آن وارد ميدان امام حسين شدند ، با شليك گاز اشك آور از جانب مزدوران مواجه شدند .

در چهار راه كالج مردم در مقابل مزدوران سركوبگر شعار ميدهند .

شعار هاي مردم : مرگ بر ديكتاتور – مردم چرا نشستين ايران شده فلسطين

در چهار راه ولي عصر درگيري شديدي بين مردم و نيروهاي سركوب جريان دارد .

از داخل اتوبوسها مردم شعار ميدهند . عزاعزاست امروز

ارسال شده توسط daliranbibak در ۸:۴۲

تظاهرات هزاران نفر در ميدان امام حسين و خيابان انقلاب

تهران عاشورا ساعت 11

مردم شعارهاي خود را با الله اكبر مرگ برديكتاتور شروع كردند

عليرغم سركوب وحشيانه اوليه براي جلوگيري از شروع تجمع مردم شعار ميدهند نترسيد نترسيد ماهمه باهم هستيم ابو الفضل عباس ديكتاتور و برش دار

ارسال شده توسط daliranbibak در ۸:۳۲

تهران صبح عاشورا حوالي ساعت 1030

گارد ضد شورش در ميدان انقلاب حضور فشرده دارد. جمعيت زيادي بي سر و صدا درحال حركت از سمت ميدان انقلاب به سمت امام حسين در حركت هستند

در خيابان هفده شهريور ( شهباز سابق ) درگيري بين مردم و مزدوران جريان دارد .

در ميدان امام حسين مزدوران بطور كور و بدون اينكه مردم شعاري بدهند آنها را بشدت ميزنند و ميگويند از اينجا دور شويد و جمع نشويد .

ارسال شده توسط daliranbibak در ۸:۲۸

ساعت 1045 خيابان شهدا- تهران-عاشورا

در اين ساعت ، درگيري شديدي در خيابان شهدا جريان دارد

ارسال شده توسط daliranbibak در ۸:۱۵

تهران - ساعت 1030-عاشورا

در ميدان امام حسين و خيابانهاي آن درگيري و ضرب و شتم مردم توسط نيروي سركوب شروع شده است ، مزدوران سركوب ، به قصد كشت مردم را ميزنند ، عليرغم اين مردم از نظام آباد و دماوند درحال آمدن به سمت ميدان هستند. صداي تيراندازي هم شنيده ميشود . يك هموطن گفت مردم را نميزنند بلكه ميكشند .

در ميدان انقلاب بطور فشرده نيروي سركوب مستقر شده است

ارسال شده توسط daliranbibak در ۸:۰۳

اصفهان: حسين آباد – مسجد اعظم 0950 عاشورا

اطراف مسجد اعظم حسين آباد(اطراف خانه آخوند طاهري) كه شب قبل به محاصره درآمده بود هم اكنون، 2 ون ايستاده اند. مامورين هر چند متر كنترل دارند.

تعداد حدودا 500 نفر از مردم بصورت بيشتر پياده وبعضا هم با ماشين و خانواده در تردد هستند. مردم در دسته هاي پنج نفري با همديگر ( پنج تا پنج تا) در تردد هستند.

هنوز خبري نيست و شعاري نميدهند و فقط مترصد فرصت هستند. جمعيت بيشتر در پياده روها در ترددند.

ارسال شده توسط daliranbibak در ۷:۴۰

عاشورا – تهران – ساعت 10 صبح

ميادين امام حسين و انقلاب و فردوسي مملو از نيروهاي سركوبگر از همه قماش است . در خيابان بهبودي ، ماشينهاي انتظامي مستقر شده اند .

ارسال شده توسط daliranbibak در ۷:۳۰

شنبه ۲۶ دسامبر ۲۰۰۹

غرب تهران در شب قبل از عاشورا - ابوالفضل علمدار ديكتاتورو برش دار

براي ديدن فيلم در يوتوب كليك كنيد

ارسال شده توسط daliranbibak در ۲۱:۳۹

نياوران – تاسوعا – ساعت 22 - بسيجي اراذل پيوندتان مبارك

در حال حاضر بيمارستان اورژانس قلب تهران موسوم به بيمارستان خميني مملو از زنان و دختران و مجروحين باتوم خورده ميباشد.

درگيري هاي پراکنده در خيابانهاي ياسر و نياوران ادامه دارد بوق ماشين ها مستمرا بعنوان اعتراض و همبستگي با مردم درگير در صحنه بلند است. اينجا غوغاست . فردا ميگن چهل پنجاه ميليون به تهران ميريزند. همه ميخوان از خونه هاشو بيان بيرون تا كنترل رو بر اينا سخت كنند.

مردم در تجريش شعار ميدادند: اي رهبر آزاده ! تجاوزم آزاده؟ - بسيجي اراذل پيوندتان مبارك

كليه خيابانهاي شمال وجنوب آزادي صحنه هاي درگيري است خيابانهاي سلسبيل , جيحون و بهبودي وشادمان وهمه خيابانهاي اطراف آن جمعيت موج ميزند . مردم با آتش زدن سطلبهاي زباله با مزدوران درگيري شده اند همه جا تظاهرات است .حتي مردم درداخل اتوبوسهاي شركت واحد نيز شعارميدهند و بريزيد زمانه خامنه اي و پاسدارانش لعنت مي فرستند . اين آتشي است كه خامنه اي با جناياتش افروخته است وهرگز خاموش نميشود

اصفهان – در خيابان انقلاب جمعيت انبوهي شعار ميدهند و با مزدوران بسيج كه نوحه ميخوانند مقابله ميكنند . بسيجيها حمله كردند ولي حمله هم كارساز نبود و مردم آنها راعقب راندند .

مردم درست هنگامي كه گاز اشك آور زده ميشود ، براي جلوگيري از پراكنده شدن ، شعار ياحسين ميدهند

نجف آباد – مردم بشدت با مزدوران بسيجي درگير هستند

شيراز – در خيابان زند و سينما سعدي و پارامونت نزديك به بيست هزار نفر هستند وشعار ميدهند : رهبري كوتوله دمت رو بذار رو كولت . درگيري شديد توام با شليك هوايي و گاز اشك آور در جريان است .

شهر كرد – از مقابل ميدان انقلاب تا مصلي ساعات اول تظاهرات 7000 نفر شعار مرگ بر ديكتاتور و ماه محرم و خونه خامنه اي سرنگون – گاز اشك آور و هوايي شليك شده است . لباس شخصي ها و انتظامي ها مردم را بشدت ميزنند .

اميديه و ياسوج و گچساران – مردم با باندرول هاي قرمز شعار ميدهند .

درگيریهای شديد در خيابانهای تهران

يک کشته در چهارراه ولیعصر، سه کشته در پل کالج

الجزيره: تظاهرات گسترده و درگيری در اصفهان و شيراز

خيابانهای تهران از صبح امروز شاهد تجمعات و درگيریهای متعدد است. بنا بر خبرهای منتشرشده، از آغاز امروز به شکل بیسابقهای نيروهای نظامی و ضد شورش در خيابانهای تهران مستقر شدهبودند. برخی گزارشها اين حضور را در شش ماه گذشته بیسابقه دانستهاند. ماموران برای جلوگيری از تجمع گستردهی مردم برخی خيابانها را مسدود کردند. با اين حال مردم معترض علیرغم ممانعتهای گسترده، در نقاط مختلف تجمع کرده و شعارهايی سردادند. در برخی نقاط درگيریها شديد شدهاست و مردم حتی موتورهای ماموران را به آتش کشيدند. مردم معترض سد نيروهای پليس را در ميدان ولیعصر شکسته و به معترضين ديگر پيوستند. جمعيت معترضين بسيار چشمگير گزارش شدهاست. گزارشها حاکی از کشته شدن يکی از تظاهرکنندگان در چهارراه ولیعصر و سه تن تن ديگر در پل کالج است. خبرگزاری الجزيره علاوه بر درگيریهای شديد در تهران گزارش میدهد که اصفهان و شيراز نيز تظاهرات گستردهای در حال انجام است. گزارش لحظه به لحظه را در بخش "از ميان اخبار" دنبال کنيد.

جمعيت از ميدان شهدا , دماوند ,نظام آباد وخيابان انقلاب وميدان امام حسين به سمت ميدان آزادي ميروند . مردم شعار ميدهند مرگ برخامنه اي /خامنه اي قاتله ولايتش باطله /ما اهل كوفه نيستيم پشت يزيد بايستيم. اتوبوسها پر از تظاهر كنندگاني است كه شعار ميدهند و به مردم مي پيوندند.

لحظاتی پیش جمعیت انبوه مردم پس از درگیری با پلیس در چهار راه ولی عصر و مقابل پارک دانشجو موفق شدند پلیس را وادار به عقب نشینی کنند. در مرکز شهر تهران، هم اینک پلیس خیابان حافظ را مسدود کرده است. درگیرای اکنون در خیابان خارک تشدید شده است و بنا به مشاهدات حاضرین جمعیت معترضین حاضر در خیابانها بسیار چشمگیر و فراوان است

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما