ویدیوی تخریب محله ای در غزه توسط اسرائیل در یک ساعت