محمد مصدق و بهائیان

 

دکتر محمد مصدق در پاسخ به محمد تقی فلسفی، نماینده ی آیت الله بروجردی، که از او خواهان اخراج بهائیان شده بود، می گوید چنین کاری نخواهد کرد ، زیرا او نخست وزیر همه ی ایرانیان است  نه نخست وزیر بخش ویژه ای از آنان. گزارش این رویداد در کتاب خاطرات محمد تقی فلسفی نیز با تفصیل بیشتری آمده است.  محمد مهدی  عبد خدایی، از اعضای نخستین فدائیان اسلام ، در سیمای جمهوری اسلامی این موضع دکتر مصدق را نقطه ی سیاه زندگی او می شمارد. عبد خدایی در نوجوانی  به دکتر حسین فاطمی، وزیر خارجه ی دولت مصدق، تیراندازی کرد و او را به سختی زخمی ساخت.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.