جنبش نوین جهانی به منظور پیشگیری ازخطر داعشیان جهان

پروگرام عملی برای ریشه کن کردن خطر تفکر داعشیان جهان

سکوت و بی اعتنایی و رخوت بجای فریاد اعتراض, شرافت بشر را زیر سوال برده است .اگر امروز دیدگانمان را نگشاییم , فردا خیلی دیر است. میبایست برای دفاع از انسانییت مان, از شرافت انسانی مان ,بدور از تفاوتهای ـ مان و باورهای ـ مان جبهه ای به بزرگی انسانیت بر پا سازیم...
 
   
 
 
 تلاش برای  ایجاد جنبشی نو بمنظور خشکاندن ریشه اندیشه متحجر در جهان
              پروگرام عملی برای ریشه کن کردن خطر تفکر داعشیان جهان       
همنوعان ,انسانها ,بشریت   
 آینده جهان و بشرو تمدن آن در خطر است.
تفکر ارتجاعی حاکم در شکل جهانی آن ,اقدام به نابودی دستاورد های هزاران ساله نبرد بشریت کرده است.این دست آوردها در راستای تعالی و رشد انسان برای  ساخت جامعه انسانی مدرن و ارزشهای والای بشریت در خطر جدی قرار گرفته است.بشریت امروز در اسارت گرفته شده است.
اکثریت بشریت امروزین با تفاوتهای رنگارنگ خود نمیتواند این زنگ خطررا بشنود و یا ببیند چون اسیرش  ساخته اند .ذهن  بشر توسط   رسانه های جهانی و  حقارتهای شغلی  و مرزبندیهای   سیاسی   توسط  نهادهای دولتی   ومنافع   حقیر اربابان یک درصدی جهان آلوده گشته است .بخشی از این بشر درست در زادگاه تمدنش قتل عام شده ویا به بردگی گرفته میشود .افریقا ,اکراین ,غزه ,سوریه, عراق و افغانستان در آتش وخون غوطه میخورد.نوبت بعدی ایران و تمامی منطقه است . حرکت  گروه موسوم به داعش با  ایجاد رعب  وحشت تمام ,دست به شنیعترین شکل جنایت و قتل عام عمومی زده است .میلیونها انسان آواره گشته اند .صدها هزار انسان بیگناه نابود گشته اند منابع تسلیحاتی ومالی عظیم به این گروه وابسته    به نهادهای    میلیتاریزم جهانی براحتی تامین و انتقال داده میشود .نیروها لازم اموزش داده شده و در سطح جهانی و حتی در مرکز اروپا بسیج و سازماندهی میگردد .بشریت و وجدان آن به استهزا گرفته شده است.در جوامع متمدن ,دو نیروی  سرکوب ارتجاع  با هم متحد و متشکل   میشوند .نهادهای   پنهان در قدرتهای   حاکم جهانی با بسیج و مسلح ـ کردن  مرتجع ـ ترین قشرها ,آنان را علیه تمدن   میشوراند . نهادهای   مالی و تسلیحاتی    و سازمانهای اطلاعاتی با استفاده ابزاری از صاحبان تفکر ارتجاعی ,جنگ و نابودی را به بشر تحمیل میکنند.
 
 سکوت و بی اعتنایی و رخوت بجای فریاد اعتراض,  شرافت بشر را زیر سوال برده است .اگر امروز دیدگانمان را نگشاییم ,  فردا خیلی دیر است. میبایست  برای دفاع  از انسانییت مان, از  شرافت انسانی مان ,بدور از تفاوتهای ـ مان و باورهای ـ مان   جبهه ای به بزرگی انسانیت بر پا سازیم.
 ذهن بیدار و پیشگام بشر ,میبایست متحدانه , ماهییت واقعی عناصر راهبری کننده این جریان و توطئه مخوف را افشاء سازد .
  جبهه متشکل از انسانهای اگاه ,در محکومییت جنایت در همه ابعاد دولتی ,مذهبی و غیر دولتی آن ,بدون تبعیض  جنایتکاران و قربانیان حاصل از آن اقدام  عاجل   کند جبهه میبایست به محکومیت بخشی از این جنایتکاران ونیز به دفاع اززاویه تنگ نظرانه نگرش دینی و ملی یا مرزی و کشوری از قربانیان پایان دهد.  جنایت در ابعاد  جهانی بشرییت را نشانه گرفته است این اولین شرط نگرش وحقانیتیت از   موضع گیری انسانیت و حقیقت دوستی است.جنایت در کل و به هر شکلی محکوم باید گردد.جنایتکاران میبایست افشا گشته و توسط وجدان بشریت به محاکمه کشانده شوند
در راستای این سیاست با همکاریهای بین المللی ,اولوییت اصلی جلوگیری از رشد و گسترش تفکر ارتجاعی دینی ,مذهبی و نژادپرستی در اروپا و جهان ,میبایست  ریشه کن کردن این خطر با القوه باشد 
پیشنهاد   من   برای   ریشه کردن    تفکر   ارتجاعی   خشکانیدن ریشه است برای این منظورطرح زیر را بعنوان لایحه پیشنهادی در معرض دید همگان قرار میدهم 
 
طرح ایجاد جنبش نجات کودکان از تفکر همه ادیان
 با هدف پایان بخشی به تداوم اسارت بشریت  
 
یک.ارائه پسشنهاد لایحه قانونی سه فوریتی به پارلمانهای سراسر جهان. 
این پیشنهادها میتوانند این موارد زیر را درخواست نمایند.
ـ  ,قانونی کردن ممنوعیت شرکت کودکان زیر 18 سال  درهمه مراسم دینی و سیاسی و مذهبی درهمه مکانهای سیاسی از جمله , کلیساها ,مساجد ,کنیسه ها ,معبدها  وغیره.
 
ـ ممنوعیت آموزش دینی (همه ادیان) به کودکان زیر 18 سال در مدارس و انجمنها و حتی در جمع خانواده ها ـ آزادی کامل آموزش دینی فقط در مقاطع دانشگاهی به بالا.
 
 ـ ممنوعیت  نامگذاری افراد زیر 18 سال از تقسیم بندی  های دینی   ولقبهای دینی بعنوان مثال مسیحی ,مسلمان ,یهودی ,بودایی و سایر ادیان. حتی در ارائه امار جمعیتی.ـ تضمین آزادانه انتخاب ادیان و بیدینی هر فرد بالغ. 
 
  .ـ ممنوعیت سوءاستفاده  از کودکان زیر 18 سال  دراعمال  مذهبی یا  تبلیغات مشابه همشکل  بر روی آنان (منظور ممنوعیت شرکت کودکان در سرودهای مذهبی ,سینه زنی, قمه زنی ,شعارها و میتینگهای دینی و مذهبی و سیاسی است. ) 
 ـ  ممنوعیت استفاده از حجاب ولباسهای مذهبی کودکان زیر 18 سال حتی در محیط خانوادگی و آموزشی ـ تضمین آزادی انتخاب پوشش بالغین 
 
.ممنوعیت ختنه .غسل تعمید و هرگونه اعمال مذهبی بر روی کودکان زیر 18 سال
 
دو. برخورد رادیکال و قانونی با متخلفین ,انجمنها و نهادهای مذهبی و والدین . در صورت تخلف والدین ,تحت حمایت گرفتن  کودکان در پوشش نهادهای اجتماعی 
 
برای پیشبرد قانونی کردن این درخواست ها ابتدا میبایست در بعد جهانی این در خواستها مطرح گردد .واقعیت تلخ ,اسارت اکثر قریب به اتفاق رسانه های جهانی در نهادهای  تفکر ارتجاعی حاکمان یک درصدی و دولتهای منشعب از آنان است.اکثر نهادهای سیاسی,احزاب و سازمانهای بین المللی در ماهیت  ذات هستی یکسانشان,و اندیشه متحجر و منافع حقیر ,در طول تاریخشان همسو با دولتها   به یکسان عمل کرده و میکنند .با به چالش کشاندن تفکر غالب در راهبری این نهادها ,انان نیز ,افشا خواهند گشت .  برای آزاد ساختن جهان از رخوت تولید شده  رسانه های  جهانی  میبایست با شدت تمام در این ضمینه مبارزه کرد و آنان را به چالش کشید.  میبایست نیروهای آگاه و پیشرو و پیشگام  مسئولانه ومتحدانه در جبهه ای به بزرگی بشریت با بهره گیری بهینه از تریبونهای محدود و آزاد فعلی ,جنبش سراسری را پیش راند تا  کل اندیشه متحجرحاکم در جهان را به چالش کشاند.با ایجاد جنبش اجتماعی جهانی نجات کودکان میتوان نسلهای آینده بشر را از اسارت و تداوم آن نجات داد. میتوان  ریشه  تداوم حیات اندیشه متحجر را خشکاند. بدون ریشه شاخه های جنایتکار به حیات ننگینشان پایان خواهند داد .اری میتوان به این اهداف رسید اگر نسل کنونی بشریت  ,مسئولانه با این فاجعه برخورد جدی داشته باشد. بشریت در خطر واقعی نابودیست. جهان در اسارت سرمایه است . تنها شرافت وجدانهای بیدار و مسئولیت پذیر و پیشرو  میتوانند بشریت را نجات دهد با اتحاد عمل در ایجاد و ساخت جنبش جهانی .هر یک از ما رسانه بشریت باشیم.
هدف اصلی راهبران جهان برای پایان دادن  یا کاستن از فشار ناشی ازبحران اقتصادی جهانی ایجاد 
.نفاقهای ملی ,قومی,دینی و مذهبی و ایجاد جنگ در بعد جهانیست .
 
باریش نصیریان .جلال زاده
13.08.14 
 
 
 
................
 توضیحات 
اشاره من به خطر بالقوه نیروهای مذهبی و ارتجاعی چون داعش و داعشیان دیگر در حاکمییت  یا در جستجوی حاکمییت در جهان و بخصوص خاورمیانه و افریقاست .این نیرو حتی با بسیج خود در قلب اروپا از دل مهاجرین بصورت سازماندهی شده ظهور کردند سایر نیروهای افراطی چون نئو نازیها و راسیستها نیز از همان کانالها حمایت مادی و تسلیحاتی شده و تحریک میشوند .منابع پشت پرده این نیروها توسط بخشی از روزنامه نگاران و فعالین سیاسی افشا شدند اما چون همیشه در رسانه های جهانی یا سانسور شده اند و یا کمرنگ شدند.بخشی از این افشاگریها توسط ویکی لیکس.یا اسنودن و نهادهای گروهی دیگر انارشیستی انجام شده اند  .نهادهای مالی جهانی شرکتهای چند ملییتی نفتی .گروه نخبگان و سه جانبه گرایان .گروه معروف وکلا در امریکا .صهیونیزم جهانی .نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بصورت مشترک با کنترل مزدوران کارگزار  خود در نهادهای دولتهای جهانی و نهاد کنترل کننده رسانه های جهانی همه و همه متحدانه , این سناریو مخوف را به پیش میبرند .هدف اصلی راهبران جهان همچنان که قید شد برای پایان دادن  یا کاستن از فشار ناشی ازبحران اقتصادی جهانی، نفاقهای ملی ,قومی,دینی و مذهبی و ایجاد جنگ در بعد جهانیست.
  
نکته مهم
مسئله مهم دیگر  برای جلوگیری از سوءاستفاده  تفکر راسیزم حاکم در نهادهای مهاجرتی  ,به همه ادیان اشاره شده اند و نباید گذاشت توسط انان منحرف گردد و تنها دین مهاجران هدف واقع گردد
از همه همفکران و همه وجدانهای بیدار درخواست میکنم این لایحه های پیشنهادی را با زبان کشوری که در ان زندگی میکنند ترجمه کرده و در راستای ایجاد جنبش اجتماعی یاریم کنند
روشهای پیشنهادی موفق برای مثال ,ایجاد  کمپین جمع اوری امضا برای درخواست رسمی و قانونی کردن این خواسته هاست .سپس این اسناد را به نهادهای قانون گذاری ارسال کنند.طبیعیست اگر احزاب و سازمانها و نیروهای آزادیخواه در بعد جهانی این مسئله را با جدییت درخواست کنند ,جنبش موفق خواهد شد در اکثر کشورها این درخواستها را قانونی سازدضمینه اموفقیت این جنبش در دو کشور کاملا مهیاست .این جانب در نروژ در گفتگوی حضوری خود با نمایندگان احزاب در پارلمان نروژ و اروپا چنین درخواستی کردم که مورد استقبال بعضی از آنان قرار گرفت .لزوم قانونی کردن این درخواستهای   انسانی میبایست   از طرف   انسانهای پر شمار با حضور عینی انان مطرح شود .بدون این درخواستها  همچنان که در گذشته شاهد ان    بودیم بی اعتنایی موجب   فراموشی خواهد شد و پیروزی قطعی ارتجاع جهانی حتمیست .بنابر این عاجزانه درخواست میکنم این پیشنهادها را حتی بنام خود یا سازمانها و احزاب و گروههای خود طرح نمایید .هدف همصداییست و ایجاد همبستگی جهانیست و سپس ایجاد جبهه مشترک.بار دیگر یاد اور میگردد هدف اصلی به چالش کشاندن تفکرهای همسو و هم اندیشه حاکمان جهانیست در قالب همه دولتها ی جهانی .پیروزی از ان ما ست.  
 
برگرفته از: 
ایمیل رسیده
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
میتینگ اعتراضی بر علیه قتل عام ترکمنهای عراق +گزارش تصویری اؤیرنجی سسی:گروهی از آزربایجانیان مقیم سوئد در اعتراض به بی توجهی جهانی نسبت به وضعیت ترکمن های عراق تجمع اعتراضی برگزار کردند. بنا به گزارش های رسیده به اؤیرنجی سسسی، دیروز دهم آگوست سال ۲۰۱۴ میلادی در مرکز شهر استکهلم و در برابر پارلمان سوئد میتینگ اعتراضی برگزار گردید. این حرکت اعتراضی به دعوت فدراسیون آذربایجانیها درسوئد صورت پذیرفت در این مراسم سخنرانان به سه زبان انگلیسی، سوئدی و ترکی به تشریح وضعیت دردناک ترکمنها پرداختند و نهایتا قعطنامه فدراسیون آذربایجانیها به سه زبان انگلیسی، سوئدی و ترکی قرائت گردید .متن این قعطنامه که نسخه ای از آن نیز در اختیار اؤیرنجی سسی قرار گرفته به شرح ذیل می باشد: دنیا نباید به قتل عام ترکمن های عراق چشم ببندد در حال حاضر ترکمن های عراق یک فاجعه وحشتناک انسانی را تجربه مینمایند در این مورد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
www.facebook.com/groups/279960992211235/ کمپین جهانی مبارزه با تفکر داعشیان جهان رسمااغاز به کار کرد دوست داشتید نظری بیندازید و اگر خواستید پسند کنید .سپاس

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب باریش! اگر یک نسخه از این نوشته را به پان ایرانیستهای تمامیت خواه مقیم خارج، و سازمانهای باصطلاح سرتاسری جغرافیای چند ملیتی ممالک محروسه ایران بفرستید، از نظر حس بشر دوستی که در آنها سراغ دارم، فورا به گفته های شما لبیک میگویند، و بسرعت در جهت عملی کردن آن اقدام میکنند. و آن را حتا بخرج خودشان به چندین زبان ترجمه میکنند، و در دسترس جهانیان قرار میدهند. و بدینطریق پیام شما بدست وجدانهای بیدار میرسد. حتما به این کار اقدام بفرمائید! موفق باشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ضمن احترام به دیدگاه انسانی شما و آرزوی اجرایی شدن این برنامه , باید یادآوری کنم که شما در برنامه خود نقش دولتها و مراکز قدرت به ویژه غربی را در ایجاد و تقویت جنبشها و گروه های افراطی نادیده گرفته اید!
تا زمانیکه مراکز قدرت و ثروت, برای کسب ثروت و تامین منافع خود در امور کشورها دخالت و به خلق و تقویت گروه های افراطی تحت عنوان مبارز و آزادی خواه میکنند ( القاعده, طالبان, داعش, جنگجویان چچن....)
تا زمیانیکه از رژیمهای مستبد حمایت میکنند (عربستان, بحرین, مصر, الجزایر, ....)
تا زمانیکه مجامع بین المللی را در جهت مطامع خود تضعیف و فلج میکنند (اسرائیل), و ملت ها قادر به احقاق حقوق خود از مجاریِ حقوقی و بین الملی نباشند, مذهب به عنوان یکی از نیروی محرک مورد استفاده و سوء استفاده قرار میگیرد.
35 سال قبل از حمله شوروی به افغانستان و درپی آن دخالت غرب, مردم این منطقه مذهبی بودند ولی افراطی خیر!