بازار برده فروشی نیست. اینجا ایران است. شهر ساری. اتهام: اراذل و اوباش