ایران عسلی تلخ برای کوردهای عراق

در جواب بە مقالەی "ایران و دفاع ناگهانی از کوردها!" آقای عبدالرحمن راشد

 

 آزاد محمد (روزنامەنگار مقیم اربیل - کوردستان)

 

آقای راشد در ابتدای مقالە چنین بیان کردەاید کە گویا کوردها "خطر داعش را پیشبینی نکردە بودند" و " 10 سال پس از سرنگونی نظام صدام حسین و آغاز دوره رفاه کردی، نیروهای پیشمرگه، دیگر توان سابق خود را ندارند" اما اگر بەسخنان مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کوردستان عراق توجە کردە باشید ایشان در چند مصاحبە با رسانەهای خارجی اعلام کردند کە سە ماه قبل از حملەی داعش بە موصل، مالکی و وزرای خارجەی امریکا و چند کشور دیگر اروپایی را مطلع کردە بودند. اما آنچە آقای بارزانی پیشبینی نکردە بود ، کاستی و عقب نشینی بی دلیل و نابهنگام چند تن از فرماندهان نیروی پیشمرگ علی رغم خواست پیشمرگها و دستور ریاست اقلیم، در محورهای جنگی مخمور و شنگال بود کە البتە مورد محاکمە هم قرار گرفتند. وگرنە همانطوریکە مطلعید در بقیەی محورهای جنگی از روز اول تا بەحال نیروهای پیشمرگ کوردستان دفاع درخور ستایشی انجام دادەاند ، برای نمونه در شهری مثل کفری، مردم ١٠ دقیقە با خط مقدم فاصلە دارند یا در جلولا درگیری خیابانی در جریان است و همچنان مبارزە و مقاومت ادامە دارد. درثانی شایان ذکر است کە از ١٠ سال پیش نیز تاکنون با آنکه رژیم صدام ساقط گشته، همچنان وزارت پیشمرگ بودجەای از دولت مرکزی دریافت نکردە است. این نیرو در مقابل داعشی کە مجهز بە سلاحهای امریکایی بدست آمدە از ارتش عراق است، با همان سلاحهای سبک قبلی و اینبار نه در جنگی چریکی، بلکە در جنگی تمام عیار و در برابر سلاحهای سنگین می جنگد.

ایشان در مقالەی مزبور می نویسد: "خبرهایی از خشم کردها از عربها و دولتهای عربی پشت سرهم منتشر می شد؛ آنها عربها را به خاطر داعش ملامت میکردند. اگر این اخبار صحت داشته باشد، نشان از بی اطلاعی کردها نسبت به روابط منطقەای داعش دارد. اما اقدام ایران برای نجات کردهای سنی عراق نشان از استراتژی سەگانه ایران در روابط با عراق، سوریه و ترکیه دارد. عربها طرحهایی برای هیمنه یا نفوذ در عراق و سوریه ندارند و از نگران کردن ترکیه دوری می کنند. اما ایران به رعایت قواعد توازن امنیتی منطقەای توجه نمی کند و به هر بهایی میخواهد با مطرح کردن خود بعنوان حامی کردهای سنی و عربهای شیعی، بر عراق چیره شود." آقای راشد رهبران سیاسی کورد از روابط سیاسی-مالی داعش با کشورهای عرب و برخی شیخ نشینان خلیج بەخوبی آگاهند و این ارتباطات بر کسی پوشیدە  نیست، همچنان که وزیر امور خارجەی آلمان نیز قطر را بە این ارتباط متهم کرد. در مورد عراق هم که کشوری فاقد تاریخ است و بعد از کشف نفت در کرکوک ، بریتانیا با سهیم کردن امریکا و فرانسە چنین جهنمی را برای ساکنانش به ارمغان آورد، برخلاف نظر شما باید گفت، از ابتدای تاسیس عراق کشورهای عربی بویژە سعودیە، مصر، سوریە و امارات همچنین ترکیە و ایران همواره و از طرق مختلف سعی در افزایش نفوذ خود در این کشور را داشتەاند. جنگ داعش نیز نموی رقابت ناسالم و زیاده خواهی دیکتاتورها و دولتهای منطقه است که متاسفانه بازهم کوردستان چون گذشته در این میان گوشت قربانی شده است. داعش نیز همانند طالبان فرزند ناخلف قدرتهای جهانی است و از امکانات آنها جهت رسیدن بە مقاصد خود استفادە کرد، همچنانکه از ایران و ترکیە هم پشتیبانی لازم را دریافت نمود و تاکنون نیز سران داعش آزادانه بە ترکیە رفت و آمد کرده و زخمیهایشان در آنجا تحت مداوا قرار می گیرند.

و اما در مورد ایران کە شما بعنوان حامی کوردهای سنی از آن نام بردەاید باید خاطر نشان کرد، اولین همکاری نظامی مخفی ایران (در حوادث اخیر) در منطقەی جلولا و بشیر بوده است کە اکثریت ساکنان آن از کوردها و ترکمن های شیعە مذهب هستند، نە سنی!  

دخالت ایران در این جنگ با برنامەریزی دقیق و از پیش برنامەریزی شدە بعد از آن صورت گرفت که برخی مقامات پارت دموکرات کوردستان عراق از حزب دموکرات کوردستان - ایران برای شرکت و پشتیبانی در جبهەهای مخمور و شنگال درخواست کمک کردند و ترس از خودی نشان دادن دموکرات و کوملەی کوردستان ایران، آیت اللەها را وادار ساخت تا بلافاصلە بە بهبود و بازتعریف روابط با بارزانی بپردازند.

بعد از پیشرویهای ضمنی داعش در بعضی محورها، ایران نیز همانند امریکا و بریتانیا کە جنگ با افراطیان مذهبی را بە درون مرزهای عراق کشاندە است، جهت دور نگه داشتن تهدید داعش و جلوگیری از تحریک نیروهای تندروی سنی کە سالهاست توسط آیت اللەهای ایران سرکوب میشوند، توپ را از میدان خود بە کشور همسایە انداخت و خسارات برجامانده از شلیک توپخانەهایش را نه در خاک خود، بلکه در کوردستان عراق به نظاره بنشیند. همچنین در سالهای اخیر وجهەی حاکمیت سیاسی ایران، در میان مردم و حکومت کوردستان عراق خدشەدار شده بود که دولت روحانی با ظرافت خاصی و در این حوادث اخیر با یاری گرفتن از داعش، در پی ترمیم آن است.

آقای راشد، تغییر مسیر داعش از ٨٠ کیلومتری بغداد بە سمت کوردستان عراق بە این دلیل بود کە آنها در هدایت و رهبری گروههای ناراضی دیگر که با بغدادی بیعت کردە بودند، ناتوان ماندند و اتاق فرمان و کنترل از راه دور داعش کە ایران هم در آن نفوذ کردە بود، تبدیل شدە بود بە ضرب شصت نشان دادن قدرتها بەهمدیگر در این جغرافیای محصور شدە، کە البتە ایران توسط عوامل خود بی میل نبود با چکش داعش بر روی سر مردم کوردستان بارزانی را بەخود نزدیک و وی را از خواست استقلال مردد نماید.

آقای راشد شما خودتان اذعان داشتەاید کە "با کمال تاسف، توجه کشورهای عربی به کردستان عراق محدود است" و " هیمنه ایران بر عراق بطور حتم در آینده بمعنی هدف قراردادن منطقه عربی خلیج است چرا که این منطقه محور تنشهای منطقەای و بین المللی و مرکز انرژی جهانی، پول و تاثیرگذاری سیاسی است." پس در اینصورت چرا کشورهای عربی در پی آن نیستند کە توجە خود را بە کوردستان معطوف سازند و یا در مقابل هیمنەی ایران در منطقە عکس العملی از خود نشان دهند؟

"اما درباره کردها، آن ها بدون این که توجهی به اهداف ایران داشته باشند، از این کشور سپاسگذارند؛ بویژه این که دولت های عربی حتی برای اعلام همبستگی شفاهی در مقابله خطر داعش با آنها ارتباط برقرار نکردند" پارت دموکرات کوردستان عراق و اتحادیەی میهنی و بیشتر احزاب ریز و درشت کوردستان عراق، از قدیم الایام تاکنون بدون آنکە توجهی بە اهداف ایران داشتە باشند ، همکاری همە جانبه با این کشور داشتە و در طول تاریخ میزان این همکاریها با فراز و نشیب همراه بوده است. از سوی دیگر ایران در همسایگی آنهاست و بسیاری از مسئولان کنونی حکومت اقلیم، پیش تر در تهران و کرج زندگی کرده و تحت تاثیر هژمونی ایران قرار گرفتەاند. البتە به باور من ایران با دخالت اخیر نظامی اش در جنگ با داعش، خود را دچار مشکلات بلندمدتی خواهد کرد و در آینده این آتش با پرچم و نشان دیگری شعلەاش در ایران نیز خانمانسوز خواهد شد.

"داعش مشکلی عمومی است و تنها ویژه کردستان نیست" اما این مشکل عمومی فعلا در کوردستان فاجعە می آفریند و بە هر جا کە میرسد قتل و عام میکند. مردهای شنگال را تیرباران کرده و دختران و زنانشان را بە کنیزی می برد. نویسندەی گرامی عرب کە اینجانب احترام وافری برای ایشان قائلم در پایان مینویسند "دست آخر اینکه کردها باید بیاد بیاورند نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق علیه آنها چه اقدامهایی کرد. همه آن اقدامها با توافق و تفاهم با ایران صورت گرفت. از همین رو گمان نکنید کمک فوری ایرانی ها به کردستان، برای رضای خدا بوده است." آقای راشد، شاید کوردهای عراق سیاستمداران خوبی نباشند، اما ملت کورد در جایجای کوردستان بزرگ فراموشکار نبوده و چیزی را از یاد نخواهند برد. هرگز فراموش نخواهند کرد کە صدام چە قتل و عامهایی را مرتکب شد، هرگز فراموش نخواهند کرد که فتوای جهاد خمینی بر ضد ملت کورد که فصل الخطاب حاکمیت اسلامی ایران بود، فراموش نخواهند کرد کە دولت ترکیە بە خون کوردها تشنە است و به یاد دارند که اسد نیز در سوریه از دادن شناسنامە بە کوردها دریغ می کرد .

آری نیک میدانیم کە صدام مردە است اما همچنان پسرانش در عراق چە سنی و چە شیعە یک به یک نخست وزیر میشوند و روی صدام را سفید میکنند. آری میدانیم کە ایران از سویی در کوردستان عراق با فرزند خواندەی خود (داعش) میجنگد و از سوی دیگر برای مبارزە با پیشمرگها، مساجد کوردستان ایران را بە سلفیها ارزانی داشتە است!  

اما در این جغرافیایی کە دشمن ماست، ایران برای کوردهای عراق همانند عسلی تلخ است کە هرچند وقت یکبار آن را می نوشیم...  

لینک مقالە:

http://farsi.alarabiya.net/fa/views/2014/09/01/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-.html

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چند نكته :١-از شرايط دقيق و أوضاع و احوال عراق ، قبل از «پدیده » داعش بي خبرم ولي اينكه غربي ها ، كرد ها و.. همه "كاس و كوسه ها "را بر سر مالكي مي ريزند، بگو نه اي كه علت العلل أوضاع فعلي را در انحصار طلبي مالكي مي بينند، بنظر مي ايد كه دور از حقيقت باشدو مسله دور شدن او از امریکایی ها و نزد يكي مالكي به ايران دليل حملات به او بود ، حال فرض كنيد بر عكس مالكي بيشتر غربي مي بود، داعش إيجاد نمي شد ؟خروج امریکایی ها همزمان با ایجاد ارتش نوین عراق و ایجاد امنیت همراه نبود، عراق فاقد نیروی هوایی بود و مقصرش هم امریکا بود که نیروی هوایی قدرتمند عراق را نابود کرد ولی بجایش چیزی نساخت ٢--جان فشأني پيشمگرهای کرد عراقی به تاريخ پيوست، دلار هاي نفتي و زندگي راحت و...در اين سألها از رزمندگي انان ، جز خاطره أي باقی نگذاشته است. کرد های عراقی بهانه می اورند که سلاح های انان کلاشینکف است