یادمان کشتار تابستان شصت و هفت - تورنتو کانادا

برنامه ویژه ایی در نخستین سالگرد همبستگی پارلمان کانادا با زندانیان سیاسی ایران، و همزمان با یادمان بیست و ششمین سالگرد کشتار تابستان شصت و هفت

بخش: 
انتشار از: