لایحه اعطای اختیارات به مناطق شرقی تسلیم پارلمان شد