یک زندانی به دلیل باورهای مذهبی خود تا ساعاتی دیگر در ایران اعدام می‌شود