حداقل دستمزد براي سال 1391 تعيين شد

كميته ي تعيين دستمزدميزان حداقل دستمزد كارگري براي سال 1391 مبلغ 389 هزار و 754 تومان تعيين كرد این در حالی است که پیش از این مسئول کمیته مزد استان تهران گفته بود نرخ خط فقر شدید در کشور ۵۷۵ هزار و۴۰۰ تومان برآورد شده است.
به گزارش كانون مدافعان حقوق كارگر ، در آخرين روزهاي سال 1390 كميته ي مصنوعي تعيين دستمزد كه در آن حتا صداي نمايندگان پيش ساخته ي كارگري هم شنيده نشد، ميزان حداقل دستمزد كارگري براي سال 1391 مبلغ 389 هزار و 754 تومان تعيين كرد و براي ساير رده هاي دستمزدي افزايش 7 درصدي به علاوه روزي 1200 تومان در نظر گرفت كه حتا براي حقوق هاي يك ميليون توماني اين افزايش حدود يك صد هزار تومان خواهد بود.
اين كميته كه هر ساله خود را متولي تعيين حداقل دستمزدها مي داند، بر طبق قانون كار و قوانين رسمي و جاري و هم چنين قانون مديريتي موظف است افزايش دستمزد را متناسب با تورم و براي تامين يك زندگش شرافتمندانه تصويب كند. اما تمام قوانين موضوعه در اين زمينه ناديده گرفته مي شود و در حقيقت تعيين كنندگان اين حداقل دستمزد هيچ ارزشي براي فرياد كارگران قايل نيستند. فريادي كه در برابر فقر ، گرسنگي ، بيكاري و بي خانماني هر روز در جامعه رساتر مي شود.

حداقل دستمزد براي سال آينده تعيين شده است؛ اما با توجه به حساسيت موضوع و تبعاتي كه اين دستمزد 389 هزار توماني بر زندگي كارگران خواهد داشت، آن هم هنگامي كه تورم به گفته ي نمايندگان پيش ساخته ي كارگري عضو اين كميته دستمزد در بسياري زمينه ها بالاي 50 درصد است، لازم است باز هم به با اين هم به اين موضوع پرداخته شود.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.