پدر قربانی اسید پاشی: اسید پاشی ها گروهی بوده نه انفرادی