زن در چنبره خشونت

این روزگار زنانی است که خشونت در همه ی ابعاد در حق آنها اعمال شد و بسیارند زنانی که دیگر حتی نامی از خود نمیبردند و در سایه ی تیرگی ها میخزند و منتظر پایان راه مینشینند

دنیا را از نگاه زنی دیدم که ترس داشت، غم داشت زنی که در سراسر زندگیش فقط درد داشت و بغض های فرو خورده و سکوت بی پایان داشت . زندگی زنی که به خاطر زن بودنش اسیر و بازیچه دست همه شده بود . از دخترکی که از زمانی که خود را در آیینه دید و نام خود را فهمید به او زور گفتند حتی مادرش نمیدانم چرا به او ظلم کرد شاید انتقام زندگی خود را از دخترش می گرفت  زنی که دایما به عشق پسر داشتن بارداری های پیاپی را تجربه کرد و پسرانی را به دنیا اورد و مسولیتش را به دخترش وا گذاشت و دخترک بزرگ کردن برادرانش شد روزگارش .او را از مدرسه رفتن منع کردند به بهانه های پوچ او را به باد کتک  گرفتند و نا سزا گفتند او را در چادری کهنه میپیچدند تا چشم نامحرمان وحتی برادرانش به او نیفتد .اری از زنانی میگویم که افسار زندگیشان در دست باد بود و از زنی که از زن بودن در فرار است و از مرد بودن گله کرد. زنی که به زور او را به حجله بخت سیاه فرستادنش کسی که برای تن ندادن به تجاوز هر کاری کرد اما مجبور به رفتن بود .زنی که توسط شوهر و خانواده ی شوهرش هم مورد خشونت  و ضرب و شتم واقع شد. من ترس زنی را در نگاهش خواندم وقتی با شوهرش درگیر میشد و از حول و هراسش دخترش را در گوشه ایی پنهان میکرد و من دنیای سیاهش را از چشمانش دیدم. من زنی  را دیدم که جسمش را به اسارت کشیدند او در قهر تاریکی و تنهایی جا گذاشتند، اما روحش را نتوانستند. نگاه زنی که با همه ی آشفتگی و ترسش میشد تکیه های خورد شده ی غرورش را دید.

این روزگار زنانی است که خشونت در همه ی ابعاد در حق آنها اعمال شد و بسیارند زنانی که دیگر حتی نامی از خود نمیبردند و در سایه ی تیرگی ها میخزند و منتظر پایان راه مینشینند و بسیارند دخترانی که فروخته میشوند و یا دخترانی که در نتیجه آزار و اذیت همسر و پدر و مادربه تن فروشی  میرسد و آری زنانی که قربانی این خشونت های روحی و روانی و جسمی می شوند.

خشونت در همه ی شرایط و در هر حد و اندازه ای که هست باید فورا متوقف شود .خشونت فقظ زدن و شکستن نیست خشونت ابعاد وسیعی دارد که کاه موجب مرگ  افراد میشود و گاهی روح یک انسان با لگدمال شدنش میشکند و در دم جان میسپارد  و این مردن تدریجی است  و باید فورا جلو تمامی خشونت ها علیه زنان و دختران  گرفته شود و باید این راهکار از خود زنان اغاز شود باید دستها را در دستان یکدیگر گره کنیم وبپا خیزیم و محکم و استوار  نه بگوییم به هر خشونتی علیه زنان . باید یک صدا  محکوم کنیم خشونت علیه زنان را .باید در این روز  روز 25 نوامبر روز جهانی علیه خشونت صدای میلیون ها زن باشیم که در برابر خشونت قرار گرفتند و  این روز را باید  به همه ی زنان به همه ی دختران خصوصا دختران و زنان ایران زمین که شجاعانه دربرابر خشونت ها ایستادگی میکنند  تبریک  گفت

 به امید بر چیده شدن خشونت علیه زنان

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.