برپایی سفره هفت سین در شهر وین به یاد زندانیان سیاسی و دگراندیش