به کودتا گران فرصت ندهیم، به مقاومت ادامه دهیم

ادامه مقاومت و درهم شکستن کودتا است . مقاومت در شرایط کنونی ، اشکال و ابتکارات متنوعی را می تواند به همراه داشته باشد ، مهم این است که کودتاچیان را نباید آرام گذاشت که تصور کنند دنیا به کام شان گردیده است و می توانند فریاد مردم ایران را برای 30 سال دیگر حلقوم خفه سازند . مهم این است کودتاچیان جنایتکار مشاهده کنند از هر قطره خون ندا ی ایران زمین ملیون ها ندا برمی خیزد . در شرایط کنونی ، همه چیز برای ایرانیان در گرو ادامه مقاومت و شکست دادن کودتاچیان نهفته است .

در ادامه تکمیل پروژه خونین کودتای باند جمکرانی احمدی نژاد ، شورای فاسد و جنایتکار نگهبان که سر منشأ و مسؤل مستقیم تمام مفاسد انتخابات اسلامی و پیامدهای آن می باشد امروز با صدور اطلاعیه ای "صحت" نتیجه ی کودتای بیت رهبری و احمدی نژاد را تأیید کرد و بدین ترتیب نقطه پایانی را بر هرگونه خوش خیالی کسانی که به امید استفاده از مجاری قانونی برای برون رفت از بحران موجود نشسته اند نهاد .

آنچنانکه در همان ساعات اولیه کودتای سیاه باند جنایت پیشه خامنه ای – احمدی نژاد به هموطنان عزیز و تمامی آزادیخواهان ایران در داخل و خارج از کشور هشدار دادم شکست کودتا فقط و فقط در گرو مقابله با آن می باشد و هرگونه تعلل و عقب نشینی مردم ، موجب تقویت و تحکیم پایه های کودتا می گردد .

در کودتائی مانند کودتای اخیردارودسته خامنه ای ، نه فقط روزها که ساعت ها و دقیقه ها نیز برای کودتاگران از یکطرف و مقاومت کنندگان در مقابل کودتا از طرف دیگر، حیاتی و سرنوشت ساز است . کودتا را می بایستی در همان ساعات و روزهای اولیه در نطفه خفه کرد و ستاد کودتاگران را به تصرف در آورد وگرنه هرچه زمان بگذرد تسیخیر ستاد کودتا گران دشوار و دشوارتر می گردد و کودتا گران فرصت پیدا می کنند که پایه های خود را محکم ساخته و قدم های بعدی را برای تثبیت رژیم کودتائی خود بردارند .

همانطور که در نوشته های قبلی خود تأکید کرده ام در مرحله نخست ، تمام هدف کودتاچیان بر این امر متمرکز گردیده است که مقاومت ملی ایرانیان را در هم شکنند و خیابان ها را از مردم خلوت سازند تا بتوانند بقول خودشان "نظم آرامش" را حکمفرما سازند ، اما کیست که نداند "نظم و آرامش"ی که کودتاچیان ازآن سخن می گویند همان نظم آرامشی است که رژیم جمهوری اسلامی در طی 30 سال گذشته ، کشور ومردم ما را به تباهی و فقر وفساد کشانده است ، همان "نظم وآرامش"ی است که در پرتو آن دهها هزارتن از شریف ترین فرزندان این آب وخاک را فقط به جرم آزادیخواهی و میهن دوستی به جوخه های اعدام سپرده شده اند ، آرامشی که کودتا چیان از آن سخن می گویند همان آرامش گورستان است وکیست که نداند در روزهای اخیر برهم زننده نظم وآرامش درحقیقت خود کودتاچیان بوده اند که لشکری وحشی و افسار گسیخته ، مرکب از اراذل و اوباش بسیجی و تروریست های وارداتی ازلبنان و جنوب عراق و سایر مناطق را ، در خیابانهای تهران به جان مردم ایران انداخته و مجوز آدم کشی و آتش سوزی و تخریب اموال عمومی را بدست آنان داده اند. اینک تمام دنیا می داند که برهم زننده نظم وآرامش ایرانیان در حوادث بعد از کودتای خامنه ای- احمدی نژاد کسی جز ازاذل واوباش بسیجی و مزدوران تروریست واراداتی از لبنان و جنوب عراق و سایر کشورهای عربی نبوده و نیستند .

و تمامی جهانیان دیدند که چگونه کودتاچیان جنایتکار با وقاحت تمام که مشخصه بارز رژیم دروغ اسلامی است ، تمامی آنچه را که در روزهای اخیر خود باعث و بانی آن بوده اند ، به راه پیمایان و تجمعات آرام مردم ایران نسبت داده اند و با این اتهام سخیف و بی پایه تا کنون هزاران نفر را دستگیرو به زیر شکنجه برده اند تا به خرابکاری و ایجاد هرج و مرج اعتراف نمایند و آنگاه بر اساس این اعتراف های دروغین ، آنان را مجازات نمایند. جانیان کودتاچی بیشرمی را در این زمینه تا بدآنجا رسانده اند که قتل فجیع "ندا"ی آزادی ایران ، دختر جوانی که به ضرب گلوله یکی از بسیجیان مزدور صورت گرفت و تمام وحشی گری هائی که ازجانب تروریست های اسلامی داخلی و خارجی در خیابانها صورت گرفته و می گیرد را به نیروهای آزادیخواه ایران نسبت می دهند . بعبارت دیگر یک بار مردم را به گلوله می بندند و خانه و کاشانه و اموال مردم را به آتش می کشند و بار دیگر فرزندان آزادیخواه این مرز وبوم را به جرائمی که ازاذل واوباش حکومتی مرتکب شده اند متهم کرده و آنان را دستگیر و مورد شکنجه قرار می دهند ، واین به معنی وقاحت و بیشرمی را به نهایت رساندن است !!

در روزهای اخیر، کودتاچیان جنایتکار که در رأس آنان خامنه ای و پسر فاسدش و باند احمدی نژاد قرار دارند برای درهم شکستن مقاومت مردم ایران گام به گام پیش رفته و به ضرب حملات وحشیانه به تجمعات آرام مردم و دستگیرنمودن صدها تن از فعالان سیاسی و اجتماعی ، تا حدودی بر خیابان ها مسلط گردیده اند که اگر این تسلط در روزهای آینده کامل گردد مسلماً کودتاچیان گام های بعدی را با سرعت بیشتری برخواهند داشت و آنچنانکه مقامات قضائی و امام جمعه تهران وعده داده اند : رهبران و مسببین وقایع اخیر را « چنان مجازات خواهیم کرد که باعث عبرت سایرین گردد» . در یک کلام هدف کودتاچیان در وحله اول ، تسلط کامل بر خیابانها و میخ کوب کردن مردم در خانه هاشان است و اگر به این هدف خود برسند گام های بعدی را به سرعت برخواهند داشت و صدها نفر را از دَم تیغ خود خواهند گذراند . آقایان موسوی و کروبی که خواسته یا ناخواسته در رأس جنبش مقاومت مردم در مقابل کودتاچیان قرار گرفته اند باید بدانند و آگاه باشند که کوچکترین عقب نشینی در برابر دارودسته خامنه ای – احمدی نژاد ، مساوی است با امضای سند مرگ خود و در صورت افول مقاومت مردم ، کودتاچیان به دستگیری و مجازات اطرافیان آنان بسنده نخواهند کرد و بزودی به سراغ خود آنان نیز خواهند رفت و آنها را به جرم ایجاد "آشوب و اخلال در امنیت کشور" به محاکمه خواهند کشاند و به سختی مجازات خواهند کرد .

بنابراین تنها روزنه امیدی که برای مردم ایران ، فعالان سیاسی و اجتماعی و رهبران و هواداران اصلاحات دولتی و غیردولتی و تمامی آزادیخواهان و عدالت جویان ایرانی وجود دارد ، ادامه مقاومت و درهم شکستن کودتا است . مقاومت در شرایط کنونی ، اشکال و ابتکارات متنوعی را می تواند به همراه داشته باشد ، مهم این است که کودتاچیان را نباید آرام گذاشت که تصور کنند دنیا به کام شان گردیده است و می توانند فریاد مردم ایران را برای 30 سال دیگر حلقوم خفه سازند . مهم این است کودتاچیان جنایتکار مشاهده کنند از هر قطره خون "ندا" ی ایران زمین ملیون ها "ندا" برمی خیزد . در شرایط کنونی ، همه چیز برای ایرانیان در گرو ادامه مقاومت و شکست دادن کودتاچیان نهفته است . غفلت در این امر خطیر خطائی است نابخشودنی .

مختصر ومفید :

1 - در حال حاضر وظیفه ملی همه مردم ایران و تمام نیروهای آزادیخواه درداخل کشور ، روشن نگاهداشتن شعله مقاومت ملی در برابر رژیم کودتا به انحاء و اشکال و ابتکارات گوناگون است .

2 - وظیفه تمام ایرانیان خارج از کشور، بسیج افکار عمومی جهان برای پشتیبانی از مقاومت ملی مردم ایران و فشار آوردن بر سازمان ملل متحد ، اتحادیه اروپا ، دولت امریکا و تمام سازمان ها ونهاد های بین المللی ، به منظور عدم برسمیت شناختن دولت کودتائی بیت رهبری - احمدی نژاد ، به عنوان دولت قانونی ایران است .

3 – مبارزه متحد و یکپارچه در داخل و خارج برای نجات جان همه دستگیر شدگان وقایع اخیر و کلیه زندانیان سیاسی ایران .

9 تیرماه 1388

30 ژوئن 2009

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.