تشدید جدال قدرت در بالا، خروش آزادی خواهی در پائین

گرگ ها این بار نه از فرط گرسنگی که از زور سیری و فقط برای بسط حوزه اقتدارخویش به جان هم افتاده اند ، جدال گرگ ها بر سر قدرت گرچه جدالی است حقیقی اما این جدال دارای حّد و مرزی است که ازآن فراتر نخواهد رفت ، این جدال هرگز تا بدانجا نخواهد رفت که گرگ ها یکدیگر را پاره پاره کنند چونکه گرگ های جمهوری اسلامی گرسنه نیستند که یکدیگر را بدرند و طی 30 سال گذشته شکم های خود را به قدر کافی ازدزدی ها و غارتگری های اموال و دارائی های مردم ایران انباشته اند

گرگ ها این بار نه از فرط گرسنگی که از زور سیری و فقط برای بسط حوزه اقتدارخویش به جان هم افتاده اند ، جدال گرگ ها بر سر قدرت گرچه جدالی است حقیقی اما این جدال دارای حّد و مرزی است که ازآن فراتر نخواهد رفت ، این جدال هرگز تا بدانجا نخواهد رفت که گرگ ها یکدیگر را پاره پاره کنند چونکه گرگ های جمهوری اسلامی گرسنه نیستند که یکدیگر را بدرند و طی 30 سال گذشته شکم های خود را به قدر کافی ازدزدی ها و غارتگری های اموال و دارائی های مردم ایران انباشته اند .

گرگ های جمهوری اسلامی 30 سال تمام با هم غارت کرده اند ، با هم خورده اند ، باهم شکنجه کرده اند ، باهم شریف ترین فرزندان مردم ایران را شکنجه و اعدام و کرده اند، با هم مردم بینوا را سنگسار کرده و دست و پا بریده اند و خلاصه با هم ملک و ملتی را به این روز سیاه نشانده اند و حالا با بی شرمی تمام ، هریک خود را از هر گناه مبرا می دانند و انگشت اتهام را به سوی دیگری دراز می کنند !

نامه هاشمی رفسنجانی به خامنه ای و کشاندن پای او به دعوائی که این روزها در میان باندهای تبهکار جمهوری اسلامی به اوج رسیده است ، بیانگر این واقعیت است که برخلاف چهار سال قبل ، جناح هائی از حکومت اسلامی که در مقابل باند امنیتی – نظامی احمدی نژاد و بیت رهبری صف آرائی کرده اند این بار نمی خواهند که با یک نهیب سید علی خامنه ای به کنجی خزیده و بازی انتخابات را به آسانی به حریف مقابل واگذار کنند.

بسیاری ازآخوندها ، مسلمانان سنتی ایران و جناح هائی ازجمهوری اسلامی ، زنگ های خطر را به صدا در آورده اند که : احمدی نژاد ، اسلام و جمهوری اسلامی و کشور را در معرض خطرهای جدی قرار داده است و دیری نخواهد پائید که به گفته رفسنجانی : "آتش فشانی هائی که از درورن سینه ها تغذیه می کند" دودمان همگی آنان را بر باد خواهد اما گویا گوش سید علی خامنه ای، آخوند 5 تومانی که از روضه خوانی به خلافت خیالی اسلامی رسیده است سنگین تر از این است که صدای زنگ خطری که همه حتی یاران عتیق اش آنرا شنیده اند ، او نیز بشنود.

رفسنجانی که توطئه های او در سرکوب آزادی و آزادیخواهان و بقای جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز همه جا نجات دهنده و نوش داروی نظام جهل و جنون بوده و کسی است که شخصاً در پوشاندن لباس رهبری و ولایت فقیهی برتن سید علی خامنه ای نقشی عمده و اساسی داشته است در نامه ای که در دقیقه 90 و سه روز مانده به "انتخابات" برای خامنه ای نوشته ، با زیرکی هرچه تمام تر و با زبان بی زبانی از او خواسته است که تکلیف خود را با احمدی نژاد روشن سازد .

هاشمی رفسنجانی در نامه خود به خامنه ای ، به او هشدار داده است : جریان خطرناکی که احمدی نژاد در رأس آن قرارگرفته است به هیچکس و هیچ چیز رحم نخواهد کرد و بیت رهبری و سایر بازماندگان و یاران "خط امام" نیز از تعرض او در امان نخواهند ماند . ولی گویا آقای هاشمی رفسنجانی فراموش کرده است که احمدی نژادها نیز از دل "خط امام" بیرون آمده اند و به همان میزان که او و خامنه ای به خط جنایت و تبهکاری امام راحل خود پای بند اند احمدی نژاد نیز به این خط توحش و ضد انسانی وفادار است و اتفاقاً درمقایسه با دیگران ، احمدی نژاد بهترین فرزند خلف خمینی است و کسی است که بهتر ازدیگران می تواند خط دروغ و تزویر و مردم فریبی ، خط جهل و جنایت و خط ایران سوزی و ایرانی ستیزی را که به "خط امام" شهرت یافته است نمایندگی نماید .

سکوت خامنه ای در مقابل نامه رفسنجانی وبی پاسخ گذاردن این نامه ، معنائی جز این ندارد که بیت رهبری ، در پشتیبانی از احمدی نژاد برای انتخاب مجدد به ریاست جمهوری مصمم است و قصد ندارد که تا آخرین لحظه ازحمایت احمدی نژاد دست بردارد و تسلیم خواسته ی مردم و کسانی که او را بر تخت ولایت فقیهی نشانده اند بشود .

سید علی خامنه ای که با توطئه رفسنجانی و سایر یاران غار بر اریکه خلافت اسلامی نشسته است همانند هر دیکتاتور خود کامه ای جز مشتی دلقک دست بوس و نوکرگوش بفرمان کسی را در اطراف خویش بر نمی تابد و احمدی نژاد در چهار سال گذشته به خوبی نشان داده است که برای حفظ مقام و موقعیت خویش ، حاضر است که نه بر دست که حتی بر آفتابه رهبر نیز بوسه زند .

و اما در روزهای اخیر به بهانه انتخابات اسلامی نسل جوان ایران از این فرصت به خوبی استفاده نمود و فریاد آزادیخواهی مردم ایران را به گوش جهانیان رسانید . فریاد تغییر و آزادی و برابری و مرگ بر دیکتاتور ملیون ها جوان دختر و پسرایرانی در خیابانهای تهران و شهرستانها طنین افکن شد و جهانیان یکبار دیگر دیدند و شنیدند که مردم شریف وآزاده ایران پس از تحمل سی سال جنایت و نسل کشی شریعت مداران حاکم بر ایران ، هنوز زنده اند و طالب آزادی و عدالت اجتماعی و کشوری بدون احمدی نژادها و بیت رهبری .

شمارش معکوس برای انتخابات اسلامی شروع شده است . علیرغم درخواست و پیشهاد بسیاری از گروهها و سازمانهای سیاسی و شخصیت های آزادیخواه و ایران دوست مبنی بر عدم شرکت در نمایش انتخابات ، میدانیم که بهر حال ملیون ها تن از هموطنان ما تا چند ساعت دیگر برای انتخاب بین بد و بدتر و رهائی از شّر پدیده جمکرانی احمدی نژاد ، بپای صندوق های رأی خواهند رفت و میدانیم که ملیونها تن ازهموطنان ما صرفاً برای نشان دادن خشم وتنفر خود نسبت به احمدی نژاد و بیت رهبری و جلوگیری از انتخاب مجدد احمدی نژاد به سه رقیب او رأی خواهند داد .

چند ساعت مانده به انتخابات اسلامی ، تمام شواهد و قرائن حاکی از این است که تمام امدادهای غیبی به حرکت در آمده اند که احمدی نژاد را دوباره به ضرب آرای ساختگی و قلابی از صندوق ها بیرون آورند . از هم اکنون چند ملیون تعرفه انتخاباتی (برگ رأی گیری) اضافی و چند هزار مُهر اضافی انتخابات در میان سربازان امام زمان توزیع شده است و قرار بر این است که نظارت بر پاره از حوزه های رأی گیری ، منحصراً در اختیار نمایندگان احمدی نژاد باشد و مهم تر از همه ، بر شمارش آراء ، نمایندگان شورای نگهبان که درحقیقت نمایندگان بیت رهبری واحمدی نژاد می باشند نظارت خواهند کرد.

در یک چنین انتخابات سرتا پا دروغی که به استناد قوانین جمهوری اسلامی ، مردم ایران فقط حق انتخاب بین بد و بد تر را دارند ، آن دسته از هموطنانی که به هر دلیلی برای مقابله با بیت رهبری و احمدی نژاد رأی خود را بنام موسوی وکروبی به صندوق ها می ریزند باید این آمادگی را داشته باشند که در صورت بیرون آمدن احمدی نژاد از صندوق ، حد اقل به احترام رأی خود ، خواهان ابطال نتایج این نمایش سرتاپا دروغ و برگزاری مجدّد همین انتخابات قلابی با نظارت سازمان ملل متحد و مجامع بین المللی گردند. چونکه براساس تمام آمارها و نظرخواهی ها ، و براساس ارزیابی جمعیت هوادران هریک ازچهار کاندیدای ریاست جمهوری که در روزهای اخیر تهران و شهرستانها وارد میدان شده اند احمدی نژاد هیچ شانسی برای پیروزی دراین خیمه شب بازی ندارد وهرگاه از صندوق بیرون آید بدانید که به فرمان خامنه ای چند ملیون رأی قلابی بنام او جعل شده است .

21 خرداد 1388

11 ژوئن 2009

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.