فایل سخنرانی جهانگیر لقایی در اتاق فرهنگ گفتگو

فایل سخنرانی جهانگیر لقایی در اتاق فرهنگ گفتگو

«سونامی و ارتباط اقتصاد ژاپن با جهان» موضوع سخنرانی جهانگیر لقایی در اتاق فرهنگ گفتگو در تاریخ 29 مارس 2011 بود که در لینک زیر می اوانید پی بگیرید

برای شنیدن فایل سخنرانی جهانگیر لقایی اینجا را کلیک کنید «سونامی و ارتباط اقتصاد ژاپن با جهان»

 

انتشار از: