سخنرانی جهانگیر لقایی در اتاق فرهنگ گفتگو در باره خطرات هسته

سالگرد فاجعه چرونویل و همزمانی آن با فوکو شیما ....و در باره خطرات هسته ای در جهان

انتشار از: