مبارزات مردم بلوچ مبارزه تمام مردم ایران است

مردم ایران بدانند که رژیم میخواهد مبارزات مردم بلوچ را به جنگ بین شیعه و سنی ویا بلوچ و فارس بکشاند، در حالیکه مبارزات اهلسنت و بلوچ‌ها فقط متوجه جمهوری اسلامی است، نه اهل تشیع و فارس ها. اکنون که جمهوری اسلامی خود را در شرایط سختی میبیند تلاش میکند که مبارزه علیه خود را منحرف کرده و این چنین وانمود کند که گویی بلوچ‌ها قصد مبارزه علیه هموطنان فارس خود را دارند و یا اینکه میخواهند بلوچستان را مستقل بکنند. هدف رژیم این است که گروهای متفاوت مبارز را از یکدیگر جدا کرده و علیه یکدیگر به جنگ به کشاند

مبارزات مردم بلوچ مبارزه تمام مردم ایران است. مبارزات مردم بلوچ مبارزه فارس ها، ترک ها، ترکمن ها، کردها، عربها، لر ها، زنان، دانشجویان، کارگران و نویسندگان ایران بر علیه رژیمی است که ناموس و شرافت همه مردم را تاراج کرده است. بلوچ‌ها در همین چند روز به خوبی‌ نشان دادند که هدف‌شان جمهوری اسلامی و ماموران آن است. مردم ایران هم ثابت کردند که در روز‌های سخت در کنار مبارزان می‌‌ایستند. وسایل ارتباط جمعی خارج از کشور نیز با مسئولیت عمل کردندو جنایات رژیم راا به خوبی‌ افشا نمودند.

درست مثل سایر ایرانیان، مردم بلوچ که از فساد، سرکوب، تبعض، دروغ بافی‌، بی‌ لیاقتی و ظلم این رژیم به ستوه امده ا‌ند به این نتیجه رسیده ا‌ند که پذیرفتن ظلم موجب ادامه ظلم میشود ومقاومت در مقابل ظلم موجب بر افتادن ظلم و ظالم میگردد. تاریخ هم ثابت کرده است که تأ آنجا که مردم ظلم پذیرفته ا‌ند، ظالمان هم ظلم کرده ا‌ند. هیچ ظالمی هم به میل خود ظلم را کنار نگذاشته است.

۳۰ سال گذشت و تقاضا‌های مردم برای عدالت، برابری و دمکراسی با سرکوب، دستگیری و شکنجه و اعدام روبرو گردید. هرقدر مردم بیشتر تحمل نشان دادند، به همان اندازه ستم بیشتری دیدند. بنابر این، سکوت و تحمل مردم، کمکی نه تنها به برقراری دمکراسی و رفاه مردم نکرد، بلکه رژیم را در سرکوب و فساد جسورتر کرد. به همین دلیل، بلوچ‌ها بر خاسته ا‌ند و امید دارند که شما هم بر خیزید. . تنها وحدت و همکاری فعال ما ضامن پیروزی ما خواهد بود، در غیر این صورت، همگی ما، به طور جداگانه سرکوب خواهیم شد.

مردم ایران بدانند که رژیم میخواهد مبارزات مردم بلوچ را به جنگ بین شیعه و سنی ویا بلوچ و فارس بکشاند، در حالیکه مبارزات اهلسنت و بلوچ‌ها فقط متوجه جمهوری اسلامی است، نه اهل تشیع و فارس ها. اکنون که جمهوری اسلامی خود را در شرایط سختی میبیند تلاش میکند که مبارزه علیه خود را منحرف کرده و این چنین وانمود کند که گویی بلوچ‌ها قصد مبارزه علیه هموطنان فارس خود را دارند و یا اینکه میخواهند بلوچستان را مستقل بکنند. هدف رژیم این است که گروهای متفاوت مبارز را از یکدیگر جدا کرده و علیه یکدیگر به جنگ به کشاند تا خود هدف دسته جمعی همه مردم ایران به طور هماهنگ قرار نگیرد..

مردم بلوچ صریحا اعلام میکنند که خواستار همگانی کردن مبارزات در سرتا سر ایران هستند و مطالبات مردم ایران را مطالبات خود میدانند و مبارزات خود را بخشی از مبارزات مردم ایران میدانند. شما میدانید که دلیل بقای جمهوری اسلامی موفقیت آن در ایجاد اختلاف بین مردم بوده است، نه در ایجاد رفاه و عدالت و برقراری دمکراسی و پیشبردن کشور. به همین دلیل ما باید تلاش‌های رژیم را برای بدنام کردن مخالفین و تحریک آن هارا علیه یکدیگر به طور جدی خنثی سازیم و تبلیغات رژیم و عوامل آن را در باره کل نیروهای مخالف با همکاری بیشتر و دفاع از یکدیگر بی‌ اثر کنیم. پیروزی ما در اتحاد ماست.

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.